Petycja nr 0076/2019, którą złożyła Manuela Giacomini (Włochy), w imieniu fundacji Animal Welfare Foundation, w sprawie farm krwi i gonadotropiny surowicy źrebnej klaczy (PMSG)  
Dane petycji Petition is in top ten  

0076/2019

Tytuł streszczenia: Petycja nr 0076/2019, którą złożyła Manuela Giacomini (Włochy), w imieniu fundacji Animal Welfare Foundation, w sprawie farm krwi i gonadotropiny surowicy źrebnej klaczy (PMSG)

Numer petycji: 0076/2019

Tematy: Dobrostan zwierząt

Państwo: Unia Europejska

Nazwa stowarzyszenia: Animal Welfare Foundation

Dane składającego petycję  

Imię i nazwisko: Manuela Giacomini

Streszczenie petycji  

Składająca petycję wzywa Parlament do wsparcia zakazu przywozu gonadotropiny surowicy źrebnej klaczy (PMSG) z Ameryki Południowej w związku z wynikami dochodzeń, które potwierdzają nieludzkie traktowanie klaczy w Urugwaju i Argentynie. PMSG wykorzystuje się do produkcji leków weterynaryjnych zwiększających płodność zwierząt gospodarskich w UE, w szczególności świń. Według składającej petycję farmy krwi w Ameryce Południowej nie przestrzegają przepisów rozporządzenia nr 142/2011 w sprawie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego dotyczących przywozu, tranzytu i wywozu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych. Klacze nie podlegają kontrolom weterynaryjnym i cierpią na zły stan zdrowia. Władze krajowe nie zapewniają wystarczających kontroli i audytów w gospodarstwach. Składająca petycję wskazuje również, że stosowanie PMSG ma bardzo zły wpływ na zdrowie i dobrostan europejskich loch i prosiąt oraz że istnieją alternatywne środki zwiększające płodność świń. Składająca petycję podkreśla, że 2 mln obywateli podpisały petycję AVAAZ w sprawie zakazu przywozu PMSG pozyskiwanego w okrutny sposób.