Petycja nr 0154/2018, którą złożyli Roberto Moncalvo (Włochy) w imieniu konfederacji krajowej „Coldiretti” i fundacji „Campagna Amica”, ze 120 000 podpisów, w sprawie europejskiego rozporządzenia w sprawie etykiet informujących o pochodzeniu środków spożywczych  
Dane petycji  

0154/2018

Tytuł streszczenia: Petycja nr 0154/2018, którą złożyli Roberto Moncalvo (Włochy) w imieniu konfederacji krajowej „Coldiretti” i fundacji „Campagna Amica”, ze 120 000 podpisów, w sprawie europejskiego rozporządzenia w sprawie etykiet informujących o pochodzeniu środków spożywczych

Numer petycji: 0154/2018

Tematy: Instytucje,  Handel,  Bezpieczeństwo żywności,  Rynek wewnętrzny,  Przemysł i przedsiębiorczość,  Oszustwa i korupcja,  Prawa konsumenta,  Rolnictwo

Państwo: Unia Europejska

Nazwa stowarzyszenia: CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI

Dane składającego petycję  

Imię i nazwisko: Roberto Moncalvo

Streszczenie petycji  

Składający petycje są zaniepokojeni treścią projektu rozporządzenia wykonawczego do rozporządzenia 1169/2011 w sprawie etykietowania żywności. Ich zdaniem opracowywane obecnie rozporządzenie nie spełnia oczekiwań konsumentów (którzy uczestniczyli w konsultacjach społecznych przeprowadzonych w dniu 1 lutego 2018 r.), którzy chcieliby uzyskać więcej informacji w sytuacji, gdy kraj lub miejsce pochodzenia danej żywności różni się od kraju lub miejsca pochodzenia jej podstawowego składnika (ponad 50 %). W tym przypadku rozporządzenie podstawowe wymaga przyjęcia odpowiednich aktów wykonawczych (zob. art. 26 ust. 3 i 8). Wydaje się jednak, że w projekcie rozporządzenia wykonawczego Komisja nie zastosowała się do ograniczeń wyłączenia przyznanego przez współprawodawcę europejskiego. Zastrzeżenia budzi tu w szczególności zastosowane w odniesieniu do zarejestrowanych znaków towarowych zwolnienie z obowiązku wskazywania innego pochodzenia głównego składnika, a ogólniej – poleganie na dobrej woli przedsiębiorców w związku z wypełnianiem tego obowiązku. Decyzja co do poziomu szczegółowości informacji o pochodzeniu składników podstawowych podlega ich uznaniu. Paradoksalnie w przypadku środków spożywczych korzystających z oznaczenia geograficznego znanego jako chronione oznaczenie geograficzne (ChOG) informacje te wydają się być bardziej niekompletne niż w przypadku środków spożywczych nieposiadających oznaczenia geograficznego. Ponadto po wejściu w życie rozporządzenia wykonawczego (które założono na kwiecień 2019 r.) wygasłyby krajowe przepisy o pochodzeniu niektórych rodzajów żywności, w tym przetworów mlecznych, miodu, owoców i warzyw, ryb i wołowiny, co stanowiłoby zagrożenie dla konsumentów, ponieważ ograniczyłoby informacje, które obecnie pozwalają im na ustalenie pochodzenia tych produktów. Z tych powodów składający petycje zwracają się do Komisji o usunięcie przedmiotowych zwolnień oraz domagają się, by Parlament Europejski wypowiedział się w sprawie treści rozporządzenia wykonawczego.