Petycja nr 0196/2018, którą złożyła Dalila Nesci (Włochy), w sprawie nieprawidłowego stosowania we Włoszech dyrektywy 2003/88/WE w sprawie organizacji czasu pracy  
Dane petycji  

0196/2018

Tytuł streszczenia: Petycja nr 0196/2018, którą złożyła Dalila Nesci (Włochy), w sprawie nieprawidłowego stosowania we Włoszech dyrektywy 2003/88/WE w sprawie organizacji czasu pracy

Numer petycji: 0196/2018

Tematy: Zdrowie

Państwo: Włochy

Dane składającego petycję  

Imię i nazwisko: Dalila Nesci

Streszczenie petycji  

Składająca petycję skarży się na nieprawidłowe stosowanie we Włoszech dyrektywy 2003/88/WE w sprawie organizacji czasu pracy, w szczególności w szpitalach i ośrodkach opieki zdrowotnej. Dyrektywa ta przewiduje między innymi, że czas pracy nie powinien przekraczać 48 godzin tygodniowo oraz że należy przestrzegać 11-godzinnego okresu odpoczynku między zmianami. Składająca petycję skarży się również na ustawę nr 161 z 2014 r., na mocy której Włochy dokonały transpozycji wyżej wymienionej dyrektywy do prawa włoskiego, co w konsekwencji spowodowało zamknięcie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego nr 2011/4185. Składająca petycję wskazuje, że nieprzestrzeganie okresu odpoczynku zwiększa prawdopodobieństwo popełnienia błędu przez pracownika służby zdrowia, co pociąga za sobą oczywiste ryzyko w odniesieniu do usług opieki zdrowotnej świadczonych na rzecz obywateli. Składająca petycję podkreśla pilną potrzebę podjęcia natychmiastowych działań i wzywa do wszczęcia nowego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Włochom w celu zagwarantowania zdrowia obywateli zgodnie z obowiązkami regulacyjnymi ustalonymi na poziomie UE.Related information