Petycja nr 0331/2019, którą złożyła Elena Blanco Fuente (Hiszpania), w sprawie stosowania rozporządzenia (WE) nr 833/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE  
Dane petycji  

0331/2019

Tytuł streszczenia: Petycja nr 0331/2019, którą złożyła Elena Blanco Fuente (Hiszpania), w sprawie stosowania rozporządzenia (WE) nr 833/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE

Numer petycji: 0331/2019

Tematy: Sprawy socjalne

Państwo: Hiszpania

Dane składającego petycję  

Imię i nazwisko: Elena Blanco Fuente

Streszczenie petycji  

Składająca petycję skarży się, że od maja 2020 r., ze względu na rozporządzenie (WE) nr 833/2004, będzie zobowiązana do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w kraju, w którym prowadzi działalność zawodową (Portugalia), mimo że krajem, w którym deklaruje ona podatki i w którym została zatrudniona, jest Hiszpania, ponieważ składająca petycję jest urzędnikiem państwowym przemieszczającym się w ramach dobrowolnej mobilności. Stwierdza, że będzie to miało poważny niekorzystny wpływ na jej życie oraz życie wszystkich pracowników, których dotyczy wspomniane rozporządzenie. Uważa, że spowoduje to znaczny spadek jej wynagrodzenia netto, emerytur i świadczeń socjalnych, biorąc pod uwagę, że warunki zabezpieczenia społecznego w Portugalii nie są takie same jak w Hiszpanii. Co więcej, zmieni to również prawa nabyte, np. spowoduje niemożność uzyskania leczenia w przypadku hospitalizacji lub poważnej choroby w kraju pochodzenia. Uważa ona, że rozporządzenia nie należy stosować z mocą wsteczną, a w każdym razie podatnicy powinni mieć możliwość wyboru miejsca płacenia składek na ubezpieczenie społeczne, tak aby mogli zachować tę opcję, która jest najbardziej korzystna.