Petycja nr 0407/2019, którą złożył Christoph Klein (Niemcy), w sprawie niewykonania wyroku TSUE oraz mającego zastosowanie prawa UE  
Dane petycji  

0407/2019

Tytuł streszczenia: Petycja nr 0407/2019, którą złożył Christoph Klein (Niemcy), w sprawie niewykonania wyroku TSUE oraz mającego zastosowanie prawa UE

Numer petycji: 0407/2019

Tematy: Konkurencja

Państwo: Unia Europejska

Dane składającego petycję  

Imię i nazwisko: Christoph Klein

Streszczenie petycji  

Składający petycję odwołuje się do rezolucji z 19 stycznia 2011 r. (B7-0026/2011), w której Parlament Europejski wezwał Komisję do zakończenia procedury ochronnej wszczętej przez Niemcy na mocy art. 8 dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych w odniesieniu do noszącego oznakowanie CE wyrobu medycznego „Inhalator Broncho Air”. Pomimo szeregu wyroków, które mają moc prawną, Komisja nadal ignoruje rezolucję. Przez ostatnie 20 lat produkt ten nie mógł być wprowadzany do obrotu. Zdaniem składającego petycję Komisja konsekwentnie narusza prawo UE. Składający petycję nie miał możliwości dochodzenia swoich praw na mocy prawa UE.