Petycja nr 0724/2018, którą złożył N. R. (Finlandia), w sprawie praw podstawowych osób z nieuznanymi niepełnosprawnościami  
Dane petycji  

0724/2018

Tytuł streszczenia: Petycja nr 0724/2018, którą złożył N. R. (Finlandia), w sprawie praw podstawowych osób z nieuznanymi niepełnosprawnościami

Numer petycji: 0724/2018

Tematy: Rynek wewnętrzny – Swobodny przepływ osób,  Prawa podstawowe,  Niepełnosprawność

Państwo: Unia Europejska

Dane składającego petycję  

Imię i nazwisko: N. R.

Streszczenie petycji  

Składający petycję skarży się na brak spójnej definicji „niepełnosprawności” w Unii Europejskiej. Apeluje o przyjęcie holistycznej definicji tego pojęcia, obejmującej niepełnosprawności nieuwzględnione w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych opracowanej przez Światową Organizację Zdrowia. Składający petycję argumentuje, że brak harmonizacji w tej kwestii prowadzi do niespójności w uznawaniu niepełnosprawności. W efekcie niektóre osoby z niepełnosprawnościami nie kwalifikują się do uzyskania wsparcia, którego potrzebują. Składający petycję twierdzi, że taka sytuacja nie pozwala osobom dotkniętym nieuznawanymi niepełnosprawnościami korzystać z przysługujących im praw podstawowych gwarantowanych Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej.