Petycja nr 1152/2018, którą złożył Ferenc Tibor Zsák (Węgry), w sprawie domniemanego spadku poziomu ochrony środowiska i przyrody na Węgrzech  
Dane petycji  

1152/2018

Tytuł streszczenia: Petycja nr 1152/2018, którą złożył Ferenc Tibor Zsák (Węgry), w sprawie domniemanego spadku poziomu ochrony środowiska i przyrody na Węgrzech

Numer petycji: 1152/2018

Tematy: Środowisko – Ochrona środowiska

Państwo: Węgry

Dane składającego petycję  

Imię i nazwisko: Ferenc Tibor Zsák

Streszczenie petycji  

Składający petycję skarży się na zaniedbania i systemowe pogorszenie ram ustawodawczych i instytucjonalnych w dziedzinie ochrony środowiska na Węgrzech. W sposób szczegółowy opisuje różne czynniki, które jego zdaniem doprowadziły do znacznego spadku poziomu ochrony środowiska i przyrody w jego kraju oraz twierdzi, że Węgry nie są w stanie osiągnąć celów wyznaczonych w siódmym unijnym programie działań w zakresie środowiska (EAP) ani spełnić swoich obowiązków wynikających z dyrektywy 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa i dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.