Petycja nr 1259/2019, którą złożyła Desislava Velichkova (Bułgaria), w sprawie domniemanego naruszenia prawodawstwa UE dotyczącego przemysłowych zanieczyszczeń powietrza  
Dane petycji  

1259/2019

Tytuł streszczenia: Petycja nr 1259/2019, którą złożyła Desislava Velichkova (Bułgaria), w sprawie domniemanego naruszenia prawodawstwa UE dotyczącego przemysłowych zanieczyszczeń powietrza

Numer petycji: 1259/2019

Tematy: Środowisko – Zanieczyszczenie środowiska

Państwo: Bułgaria

Nazwa stowarzyszenia: Гражданско движение

Dane składającego petycję  

Imię i nazwisko: Десислава Величкова

Streszczenie petycji  

Składająca petycję skarży się, że w Republice Bułgarii rzekomo nie przestrzega się europejskiego prawodawstwa dotyczącego ochrony zdrowia ludzi przed szkodliwymi emisjami chemicznymi i zapachami emitowanymi przez zakłady produkcyjne. Odnosi się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli. Składająca petycję twierdzi, że w mieście Rousse przedsiębiorstwo produkcyjne działa w taki sposób, że emituje zapachy i szkodzi ludności przez całą dobę. Twierdzi również, że właściwe organy w Republice Bułgarii odmawiają zobowiązania spółki do przestrzegania przepisów europejskich.