FAQ

 

 

I. Eligibilitate și cerințe

1. De ce să adresez Parlamentului European o petiție?

2. Cine poate adresa petiții?

3. Ce subiecte pot fi abordate în petiția dumneavoastră?

4. Care sunt cerințele specifice pentru petiția mea?

5. Unde pot depune o plângere privind un caz de administrare defectuoasă de către instituțiile UE sau administrațiile statelor membre?

6. În ce limbă ar trebui redactată petiția?

7. Cum depun o petiție?

 

II. Tratament și acțiuni ulterioare

8. Ce se întâmplă cu petiția mea după ce a fost depusă?

9. Ce măsuri se iau în cazul petițiilor inadmisibile?

10. Ce măsuri se iau în cazul petițiilor admisibile?

11. Cât de des se reunește Comisia pentru petiții?

12. Cum sunt închise petițiile?

13. Pot contesta o decizie a Comisiei pentru petiții?

14. Va deveni petiția mea publică și va apărea pe Portalul pentru petiții?

15.  Cum vor fi protejate datele mele cu caracter personal?

16. Petiții anonimizate - ce sunt acestea?

 

III. Înregistrare și depunere

17.  De ce am nevoie de un cont de utilizator? Cum pot crea un cont de utilizator?

18. Cum pot depune o petiție pe portalul pentru petiții?

19. Cum se caută petițiile existente?

20. Pot vedea textele originale ale petițiilor?

21. Am observat că pentru petiția mea există un rezumat. În ce mod a fost făcut acest rezumat?

22. De ce nu apar întotdeauna petițiile pe portalul pentru petiții?

23. Cum redactez o petiție?

24. Cât timp am la dispoziție pentru a depune o petiție?

25. Atașarea documentelor: ce tipuri de fișiere sunt autorizate? Există limite în privința dimensiunii documentelor?

26. Cum pot depune o petiție după redactare?

27. Pot adăuga anexe suplimentare după ce am depus o petiție?

28. Îmi pot retrage petiția după depunerea acesteia?

29. Cum pot sprijini o petiție? Ce înseamnă acest lucru?

30. Cum pot vedea cine mi-a sprijinit petiția?

31. Cum pot sprijini toate petițiile?

32. Toate petițiile sunt discutate în cadrul reuniunilor Comisiei pentru petiții?

33. Ce trebuie să fac pentru ca numele meu și petiția mea să apară pe portal?

34. Ce trebuie să fac pentru ca petiția mea să apară pe portal fără a fi menționat numele meu?

35. Care sunt cerințele referitoare la parolă?

36. Mi-am uitat parola. Ce ar trebui să fac?

37. Cum pot contacta Comisia pentru petiții dacă am o întrebare referitoare la petiția mea?

 

 

 

 

I. Eligibilitate și cerințe

 

1. De ce să adresez Parlamentului European o petiție?

Dreptul de a adresa Parlamentului European o petiție este prevăzut la articolul 227 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și la articolul 44 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Acesta garantează faptul că orice cetățean al Uniunii Europene, sau orice persoană cu reședința într-un stat membru, poate adresa oricând Parlamentului European, individual sau colectiv, o petiție având drept obiect o chestiune care ține de domeniile de activitate ale Uniunii Europene și care îl/o privește în mod direct. Orice persoană juridică (de exemplu, o societate, organizație sau asociație) cu sediul social în Uniunea Europeană poate, de asemenea, exercita dreptul de a adresa o petiție.

Petiția dumneavoastră poate fi transmisă sub forma unei plângeri, a unei solicitări sau a unei observații privind probleme legate de punerea în aplicare a dreptului UE sau a unei solicitări adresate Parlamentului European privind adoptarea unei poziții în legătură cu o anumită chestiune. Prin urmare, petiția dumneavoastră poate da Parlamentului European ocazia de a atrage atenția asupra unei încălcări a drepturilor unui cetățean european de către un stat membru, autoritățile locale sau alte instituții.

 

2. Cine poate adresa petiții?

Puteți adresa o petiție dacă:

 • sunteți cetățean al Uniunii Europene;
 • aveți reședința într-un stat membru al Uniunii Europene;
 • sunteți o persoană juridică cu sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene.

Puteți adresa petiția individual sau împreună cu alți cetățeni sau alte persoane.

În cazul în care petiția este semnată de mai multe persoane fizice sau juridice, semnatarii pot desemna un reprezentant și/sau reprezentanți secundari care vor fi considerați petiționarii. Dacă nu au fost desemnați astfel de reprezentanți, Parlamentul European îl va considera petiționar pe primul semnatar sau altă persoană corespunzătoare.

 

3. Ce subiecte pot fi abordate în petiția dumneavoastră?

Subiectul petiției trebuie să fie legat de o chestiune care ține de domeniul de activitate al Uniunii. Acesta ar putea să se refere, de exemplu, la:

 • drepturile dumneavoastră, ca cetățean european, așa cum sunt stabilite în tratate,
 • aspecte legate de mediu;
 • protecția consumatorului;
 • libera circulație a persoanelor, bunurilor și serviciilor;
 • piața internă;
 • aspecte legate de ocuparea forței de muncă și politica socială;
 • recunoașterea calificărilor profesionale;
 • alte aspecte legate de punerea în aplicare a dreptului UE.

 

4. Care sunt cerințele specifice pentru petiția mea?

Petiția dumneavoastră ar trebui să fie cuprinzătoare și să includă toate elementele pertinente referitoare la subiectul abordat, dar ar trebui să evite detaliile inutile. Aceasta ar trebui să fie redactată clar și lizibil și poate fi însoțită de un rezumat. Petiția nu trebuie să aibă un limbaj jignitor sau obscen.

Pentru ca o petiție să fie admisibilă, trebuie să fiți cetățean al unui stat membru sau să aveți reședința într-un stat membru sau, în cazul unei persoane juridice, să aveți sediul social într-un stat membru, iar problemele ridicate în petiție trebuie să țină de domeniile de activitate ale Uniunii Europene și să vă privească în mod direct.

Petițiile redactate într-un mod ilizibil sau care nu sunt clare vor fi declarate inadmisibile.

Dorim să subliniem faptul că Parlamentul European nu poate anula hotărârile pronunțate de autoritățile competente ale statelor membre. Parlamentul European nu este o instanță judiciară și nu are competența de a efectua anchete judiciare, de a pronunța hotărâri sau de a revoca hotărârile pronunțate de instanțele statelor membre.

Solicitările de informații și comentariile generale pe marginea politicii UE nu sunt de competența Comisiei pentru petiții a Parlamentului European.

 

5. Unde pot depune o plângere privind un caz de administrare defectuoasă de către instituțiile UE sau administrațiile statelor membre?

Parlamentul European nu poate investiga plângeri împotriva instituțiilor sau organismelor UE. Conform articolului 228 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, plângerile privind administrarea defectuoasă în activitatea instituțiilor și organelor Uniunii Europene ar trebui adresate Ombudsmanului European.

Dorim să subliniem faptul că Parlamentul European și Ombudsmanul European nu pot investiga plângeri împotriva administrațiilor naționale, regionale sau locale din statele membre, chiar dacă plângerile privesc chestiuni legate de UE. Multe din aceste plângeri pot fi adresate ombudsmanilor naționali sau regionali sau comisiilor pentru petiții din parlamentele naționale sau regionale. Puteți accesa datele de contact ale tuturor ombudsmanilor naționali pe pagina de web a Ombudsmanului European.

 

6. În ce limbă ar trebui redactată petiția?

O petiție trebuie redactată în una din limbile oficiale ale Uniunii Europene.

 

7. Cum depun o petiție?

Petițiile pot fi depuse în două moduri:

a. pe cale electronică prin Portalul pentru petiții:

Dacă doriți să depuneți o petiție prin această pagină web, vă rugăm să citiți cu atenție informațiile și instrucțiunile din secțiunea „Cum pot depune o petiție pe portalul pentru petiții?” și apoi să completați formularul online.

Dorim să subliniem faptul că petițiile depuse prin fax sau email sau prin alte mijloace de comunicare diferite de cele indicate nu pot fi prelucrate.

b. prin poștă la adresa:

Parlamentul European

Chair of the Committee on Petitions

c/o PETI Secretariat
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles

BELGIA

Dacă doriți să depuneți o petiție „pe hârtieˮ, nu există un formular de completat și nicio formă standard care trebuie respectată.

Este important să rețineți faptul că petiția dumneavoastră trebuie:

 • să conțină numele, cetățenia și domiciliul dumneavoastră stabil (în cazul unei petiții colective, aceasta trebuie să conțină numele, cetățenia și domiciliul stabil ale reprezentantului sau, cel puțin, numele, cetățenia și domiciliul stabil ale primului semnatar);
 • să fie semnată.

Dorim să subliniem că petițiile în scris care nu conțin informațiile menționate anterior și/sau care nu sunt semnate nu vor fi prelucrate de Parlamentul European.

Petiția dumneavoastră poate conține anexe, inclusiv copii ale documentelor justificative pe care le dețineți.

 

 

 

II. Tratament și acțiuni ulterioare

 

8. Ce se întâmplă cu petiția mea după ce a fost depusă?

După ce transmiteți Parlamentului petiția, în format electronic sau prin poștă, aceasta este în primul rând înregistrată de serviciile Parlamentului European, este trecută în categoria documentelor „anonime”, dacă solicitați acest lucru, și primește un număr de petiție. Ulterior veți primi, în scris, o confirmare de primire a petiției dumneavoastră.

Secretariatul vă poate contacta pentru a solicita informații suplimentare folosind informațiile pe care le-ați furnizat în petiție. Este, prin urmare, important să ne puneți la dispoziție informații actualizate. Secretariatul întocmește un rezumat al petiției și face recomandări membrilor Comisiei pentru petiții privind pașii următori.

Deciziile privind admisibilitatea sau inadmisibilitatea petițiilor sunt luate de Comisia pentru petiții a Parlamentului European. Comisia ia, de asemenea, o decizie privind introducerea petițiilor pe ordinea de zi a reuniunilor acesteia.

 

9. Ce măsuri se iau în cazul petițiilor inadmisibile?

În cazul în care petiția dumneavoastră nu respectă cerințele de admisibilitate (a se vedea secțiunea aferentă „Care sunt cerințele specifice pentru petiția mea?"), aceasta va fi declarată inadmisibilă de Comisia pentru petiții. Petițiile declarate inadmisibile sunt arhivate și nu se fac demersuri suplimentare. Comisia vă va informa în scris cu privire la decizia sa.

În funcție de subiectul petiției dumneavoastră, Comisia pentru petiții vă poate recomanda să contactați un organism care nu ține de UE (de exemplu, Curtea Europeană a Drepturilor Omului), o autoritate națională (de exemplu, ombudsmanul național sau comisiile naționale pentru petiții) sau o autoritate judiciară.

 

10. Ce măsuri se iau în cazul petițiilor admisibile?

În cazul în care petiția dumneavoastră respectă cerințele de admisibilitate, aceasta va fi declarată admisibilă de Comisia pentru petiții, care va decide apoi ce tip de măsuri ar trebui luate, în conformitate cu articolul 216 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European.

În funcție de situație, Comisia pentru petiții poate:

 • să solicite Comisiei Europene să realizeze o anchetă preliminară cu privire la petiția dumneavoastră și să furnizeze informații privind conformitatea cu legislația aplicabilă a UE;
 • să transmită petiția dumneavoastră altor comisii ale Parlamentului European spre informare sau pentru ca acestea să ia alte măsuri (o comisie poate, de exemplu, să țină seama de o petiție în cadrul activităților sale legislative):
 • să pregătească și să prezinte, în anumite cazuri excepționale, un raport complet care urmează să fie votat de Parlamentul European în plen sau să organizeze o vizită de informare în țara sau regiunea în cauză și să elaboreze un raport care să conțină observațiile și recomandările sale;
 • să ia alte măsuri considerate adecvate în încercarea de a soluționa problema sau de a da un răspuns adecvat petiției dumneavoastră.

În cazul în care drepturile dumneavoastră cetățenești sau în calitate de întreprindere au fost încălcate de autoritățile publice din alt stat membru, Comisia pentru petiții vă poate recomanda să contactați SOLVIT - un serviciu online pus la dispoziție de administrația națională a fiecărei țări din UE. Comisia pentru petiții nu transmite petițiile direct către SOLVIT, deoarece rămâne la latitudinea dumneavoastră dacă doriți sau nu să faceți uz de această opțiune.

Indiferent de decizia luată, Comisia pentru petiții vă va informa, cât mai curând posibil, în scris, după ce s-a luat o decizie.

 

11. Cât de des se reunește Comisia pentru petiții?

Reuniunile Comisiei pentru petiții au loc lunar, de regulă, cu excepția lunii august, când Parlamentul se află în vacanță. Comisia este asistată în activitatea sa de un secretariat permanent, care gestionează procesul de tratare a petițiilor, are rol consultativ și pregătește reuniunile comisiei.

Ordinea de zi a reuniunilor este publicată pe pagina web a comisiei. Dorim să subliniem că nu toate petițiile sunt discutate în public și introduse pe ordinea de zi a reuniunilor.

Reuniunile Comisiei pentru petiții sunt publice și puteți fi invitat(ă) să participați când se discută petiția dumneavoastră.

Comisia pentru petiții acordă importanță transparenței reuniunilor sale, care sunt transmise în direct pe internet.

 

12. Cum sunt închise petițiile?

Petiția dumneavoastră poate fi închisă în diferite etape ale procedurii:

a. după ce comisia a luat o decizie privind admisibilitatea acesteia;

 b. după ce a fost discutată în cadrul unei reuniuni a comisiei; comisia poate decide, în urma examinării petiției, că acest caz a fost suficient discutat și examinat;

c. în cazul în care comisia decide că nu se pot face alte demersuri cu privire la petiția dumneavoastră, petiția este inclusă, în vederea închiderii, pe o listă specială (lista B) din ordinea de zi a comisiei. Această listă se consideră a fi aprobată la sfârșitul reuniunii comisiei;

d. după ce o petiție este retrasă de petiționar sau comisia închide o petiție din cauza lipsei unui răspuns din partea petiționarului într-un anumit interval de timp.

În orice caz, veți fi informat(ă) în scris cu privire la decizia comisiei și la motivele care au stat la baza acestei decizii și veți primi, dacă e necesar, informațiile și documentația relevantă de îndată ce decizia este disponibilă.

 

13. Pot contesta o decizie a Comisiei pentru petiții?

Parlamentul European nu este o instanță de apel și nu are competențe proprii de investigare sau sancționare. Parlamentul este o adunare politică și are rol de facilitator pentru cetățeni și poate acorda sprijin politic.

Dacă apar însă informații noi care consolidează cazul petiționarilor, aceștia pot transmite aceste informații. Comisia poate analiza redeschiderea cazului.

 

14. Va deveni petiția mea publică și va apărea pe Portalul pentru petiții?

După ce sunt depuse, petițiile sunt înregistrate și primesc un număr unic, cu privire la care veți fi informat(ă) ulterior. Se face apoi un rezumat al petițiilor, care este transmis membrilor Comisiei pentru petiții pentru ca aceștia să ia o decizie privind admisibilitatea petițiilor și măsurile ce trebuie luate ulterior. Numai după ce se ia această decizie apare pe portal rezumatul petițiilor.

Petițiile transmise Parlamentului European vor deveni documente publice.

Rezumatele petițiilor sunt publicate în toate limbile oficiale ale UE pe Portalul pentru petiții al Parlamentului European numai după ce Comisia pentru petiții a luat o decizie privind admisibilitatea acestora. Aceste rezumate includ numele petiționarului/petiționarei (sau inițialele acestuia/acesteia dacă s-a solicitat includerea în categoria „anonimă”), cetățenia petiționarului/petiționarei, titlul petiției și o scurtă prezentare a problemei. După ce rezumatele sunt publicate pe Portalul pentru petiții al Parlamentului European, statutul petițiilor poate fi verificat și acestea pot fi susținute online (vă rugăm să consultați secțiunea „Cum pot sprijini o petiție? Ce înseamnă acest lucru?).

Dorim, de asemenea, să subliniem faptul că Parlamentul European își rezervă dreptul de a nu publica și de a nu traduce anumite rezumate ale unor petiții, cum este cazul celor care nu țin de domeniile de activitate ale UE, al celor care nu conțin elemente importante care să permită identificarea domeniilor de activitate ale UE, al celor care nu au un raționament coerent și fără o legătură clară cu domeniile de activitate ale UE sau al celor care conțin texte ce instigă la ură.

 

15.  Cum vor fi protejate datele mele cu caracter personal?

Parlamentul European vă va respecta datele dvs. cu caracter personal. Dacă nu doriți, în calitate de petiționar, ca numele dumneavoastră să fie divulgat, puteți alege ca petiția dumneavoastră să fie prelucrată ca anonimă (consultați, vă rugăm, secțiunea „Petiții anonimizate - ce sunt acestea?).

Dacă transmiteți petiția prin poștă, acest tip de solicitări trebuie menționate în mod clar și explicit în petiția dumneavoastră. O petiție transmisă prin poștă va fi trecută în categoria „anonimă” dacă nu solicitați ca aceasta să fie considerată document în totalitate public.

 

16. Petiții anonimizate - ce sunt acestea?

Odată înregistrate, petițiile devin documente publice, iar numele petiționarului și conținutul petiției pot fi publicate de Parlament din motive de transparență. Cu toate acestea, petițiile nu au un scop și un caracter identic. Unele sunt mai personale și conțin date cu caracter personal sensibile. Altele se referă la chestiuni cunoscute la scară largă sau transversale și se poate să fi obținut multe semnături de susținere, astfel încât sunt considerate campanii și sunt, prin urmare, făcute publice.

Pentru a veni în întâmpinarea acestor nevoi, în măsura în care Regulamentul de procedură al Parlamentului European prevede o astfel de posibilitate, petiționarii pot solicita nedivulgarea identității lor. Un cetățean ar putea să îi solicite instituției, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, să facă publice datele cu caracter personal respective, în conformitate cu regulamentul menționat. În acest caz, Parlamentul European ar putea fi obligat să facă publice datele cu caracter personal în cauză.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați „Declarația de confidențialitate” din partea de jos a acestei pagini web. Comisia pentru petiții își rezervă dreptul de a conferi petițiilor, din proprie inițiativă, un caracter anonim pentru a proteja sfera privată sau datele sensibile ale părților terțe menționate în acestea.

 

 

 

III. Înregistrare și depunere

 

17.  De ce am nevoie de un cont de utilizator? Cum pot crea un cont de utilizator?

Trebuie să vă creați un cont de utilizator pentru a putea depune și sprijini petiții și pentru a primi informații despre acestea. Consultați, vă rugăm, secțiunea „Formulați o petiție” din partea de sus a paginii și completați formularul de înregistrare. Completarea câmpurilor marcate cu un asterisc (*) este obligatorie. După ce faceți clic pe „Înregistrați-vă”, la adresa de e-mail pe care ați indicat-o va fi trimis un e-mail de confirmare. Faceți clic pe linkul din e-mail sau, dacă acesta nu funcționează, copiați linkul în bara de adrese a browserului dvs. Acum contul este creat și puteți depune o petiție. Nu uitați să vă conectați!

 

18. Cum pot depune o petiție pe portalul pentru petiții?

După ce vă conectați la contul dvs., faceți clic pe „Formulați o petiție” și răspundeți la întrebările preliminare. A se vedea, de asemenea, secțiunea „Cum redactez o petiție?”

Înainte de a vă redacta petiția, vă recomandăm să căutați petiții similare la secțiunea „Vizualizare petiții”.

 

19. Cum se caută petițiile existente?

Căutarea unor petiții depuse anterior poate economisi timp și efort: ar putea exista deja o petiție care vă interesează și pe care o puteți sprijini. Nu este nevoie să fiți înregistrat sau conectat la contul dvs. pentru a efectua o căutare în baza de date a petițiilor.

Există două opțiuni de căutare:

a. Căutarea rapidă:

Funcția de căutare rapidă se găsește în partea dreaptă de sus a paginii.

Funcția de căutare rapidă funcționează ca un motor de căutare convențional și afișează o listă de petiții în funcție de relevanță, permițându-vă să căutați cuvinte în titlul și în rezumatul petiției. Pentru a căuta o anumită sintagmă, utilizați „&” ca un conector între termenii de căutare, de exemplu „cenzurarea&artistică” pentru a căuta sintagma „cenzurarea artistică”.

b. Căutarea avansată

Deoarece poate fi personalizată, căutarea avansată produce rezultate mai specifice decât căutarea rapidă.

Pentru a avea acces la formularul de căutare, faceți clic pe „vizualizare petiții”.

Trebuie să alegeți cel puțin un parametru pentru a afișa rezultatele, prin completarea câmpurilor și/sau utilizarea listelor verticale disponibile. Puteți efectua căutări folosind cuvinte-cheie, anul, statutul și/sau țara la care se face referire. Selectați unul sau mai mulți parametri și faceți clic pe „Căutare”. Rezultatele vor fi prezentate în ordinea relevanței și vor conține petiții care sunt deja publicate, adică petițiile pentru care a fost deja luată o decizie cu privire la admisibilitatea lor.

Căutările combinate sunt posibile selectând mai mult de un parametru. De asemenea, puteți selecta mai multe valori din lista unui parametru de căutare ținând apăsată tasta Ctrl în timp ce faceți clic pentru a selecta; a se vedea, de exemplu, parametrul „statut” de mai jos.

Când scrieți în câmpul „cuvânt-cheie”, puteți folosi orice termen de căutare în oricare dintre cele 24 de limbi oficiale ale UE. Rezultatele obținute vor conține acest termen în titlul sau în rezumatul petiției. Conectoarele logice ȘI, SAU și * nu sunt disponibile, nici nu există posibilitatea de a căuta o expresie exactă, folosind ghilimelele („_”). Dacă doriți să căutați folosind numărul petiției, vă rugăm să introduceți numărul în forma „NNNN/AAAA”, de exemplu „2728/2013”, fără spații.

Căutările prin folosirea câmpului „An” vor produce rezultate în funcție de anul în care a fost depusă și, prin urmare, înregistrată petiția. Selecțiile multiple în listă sunt, de asemenea, posibile ținând apăsată tasta Ctrl în timp ce faceți clic pentru a selecta.

Câmpul „statut” conține numai două opțiuni: admisibilă sau neadmisibilă. Selectând statutul „admisibilă”, veți genera petițiile care sunt încă deschise ȘI petițiile care au fost închise ȘI petițiile care sunt sau nu sunt deschise persoanelor care doresc să le sprijine. Statutul „neadmisibilă” va genera toate petițiile care au fost considerate inadmisibile de către Comisia pentru petiții, fie pe fond, fie din cauza unor neajunsuri de ordin procedural.

Parametrul „Selectați țara la care se face referire” vă va permite să căutați petiții privind una sau mai multe țări anume. Este important să rețineți că valoarea „Uniunea Europeană” nu înseamnă că se va efectua o căutare care se va referi la toate statele membre ale UE; în acest scop, trebuie să selectați toate statele membre ale UE (selectare multiplă utilizând tasta Ctrl). „Uniunea Europeană” va afișa petiții care nu fac referire la o anumită țară, ci petiții care mai degrabă își exprimă opinii sau prezintă solicitări care se aplică în general UE.

Vă atragem atenția asupra faptului că petițiile sunt încărcate treptat în urma deciziei Comisiei pentru petiții privind admisibilitatea acestora.

 

20. Pot vedea textele originale ale petițiilor?

Textele originale ale petițiilor nu sunt publicate și nici traduse; numai rezumatele petițiilor sunt puse la dispoziția publicului.

 

21. Am observat că pentru petiția mea există un rezumat. În ce mod a fost făcut acest rezumat?

După depunere și înregistrare, secretariatul Comisiei pentru petiții face rezumatul petițiilor, pentru a le transmite membrilor Comisiei pentru petiții în vederea luării deciziei privind admisibilitatea și acțiunile ulterioare.

 

22. De ce nu apar întotdeauna petițiile pe portalul pentru petiții?

Petițiile care nu au fost încă prelucrate si adptate, nu vor apărea în rezultatele căutării. „Adoptare” înseamnă că a fost luată o decizie cu privire la admisibilitatea petițiilor.

Anumite petiții depuse în perioada 2014-2016 nu sunt făcute publice din cauza unor diferite norme în materie de confidențialitate aplicabile la momentul depunerii petițiilor respective.

 

23. Cum redactez o petiție?

După ce vă conectați la contul dvs., faceți clic pe „Formulați o petiție” și răspundeți la întrebările preliminare de la Pasul 1. Introducerea răspunsurilor valabile vă va duce automat la Pasul 2, Formular pentru depunerea unei noi petiții. Toate informațiile relevante pentru petiția dumneavoastră trebuie introduse aici.

Vă rugăm să rețineți că toate câmpurile trebuie completate. Redactați petiția dumneavoastră în căsuța „Text”. Lungimea maximă a textului este de 32 000 de caractere. Petițiile care conțin cuvinte obscene sau discursuri de incitare la ură nu vor fi prelucrate.

În prezent, căsuța „text” permite numai introducerea textului neformatat, astfel încât textul dumneavoastră și-ar putea pierde formatările. Personalul nostru lucrează în prezent la o soluție pentru a permite introducerea textelor formatate în această căsuță. Ca alternativă, vă sugerăm să depuneți textul petiției ca document atașat.

Proiectele salvate nu sunt considerate petiții; acestea rămân în contul dvs. până când decideți să le depuneți sau să le anulați și vor fi prelucrate numai dacă sunt depuse (a se vedea „Cum pot depune o petiție după redactare?”).

 

24. Cât timp am la dispoziție pentru a depune o petiție?

Sistemul vă acordă suficient timp pentru a vă redacta petiția. Rețineți totuși faptul că această pagină va expira după 30 de minute de inactivitate și că orice text care nu a fost salvat se va pierde. Pentru a evita această situație, vă recomandăm să faceți clic pe „Salvați proiectul și închideți” în mod regulat și apoi să reveniți la pagina de redactare. Altă posibilitate este să redactați separat textul petiției, iar apoi să-l copiați și să-l lipiți în căsuța pentru text.

 

25. Atașarea documentelor: ce tipuri de fișiere sunt autorizate? Există limite în privința dimensiunii documentelor?

Puteți atașa documente suplimentare la petiția dvs. ca anexe. Vă rugăm să vă asigurați că fișierele dumneavoastră nu conțin viruși înainte de încărcare, întrucât orice fișier încărcat care este considerat suspect de sistemul nostru de scanare antivirus nu va fi acceptat. Dimensiunea maximă totală a tuturor documentelor anexate nu trebuie să depășească 200 MB, iar pentru un fișier atașat 10 MB. Tipurile de fișiere acceptate sunt documente Office (doc, docx, odt, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf), fișiere de imagini (png, jpg, jpeg), documente de browser (html) și fișiere media (mp3, mpeg, mp4).

 

26. Cum pot depune o petiție după redactare?

După ce ați finalizat redactarea petiției dumneavoastră, aveți două opțiuni. Puteți lăsa cererea dumneavoastră ca proiect în contul dvs. și, după ce faceți clic pe „Salvați proiectul și închideți”, se va afișa o listă cu proiectele dvs. Pentru a avea acces la proiectul dvs., faceți clic pe butonul „Vizualizare detalii” aflat sub acesta și veți vedea imaginea sa ansamblu.

Proiectele salvate nu sunt considerate petiții; acestea rămân în contul dvs. până când decideți să le depuneți sau să le anulați și nu vor fi prelucrate.

Acum aveți două opțiuni: pentru a modifica proiectul dvs., faceți clic pe „Editare” în lista petițiilor redactate și faceți modificările necesare. Nu uitați de operațiunea „Salvați proiectul și închideți” în ecranul de editare. Cealaltă posibilitate este să vă depuneți petiția, acționând butoanele „Mergeți la pasul 3” și „Creați petiția”. După depunere, la adresa de e-mail pe care ați indicat-o va fi trimis un e-mail de confirmare.

 

27. Pot adăuga anexe suplimentare după ce am depus o petiție?

Anexe suplimentare pot fi adăugate într-o etapă ulterioară după depunerea petiției. Conectați-vă la contul dvs., faceți clic pe petiția depusă și adăugați anexele noi. Puteți verifica încărcarea, vizualizând pagina petiției dumneavoastră (pagina principală — > selectați petiția din listă — > vizualizare), unde apar toate documentele încărcate. Puteți încărca și alte documente, dar nu puteți vedea conținutul acestora și nici nu puteți să le eliminați după ce încărcarea este finalizată.

 

28. Îmi pot retrage petiția după depunerea acesteia?

Vă puteți retrage petiția în orice moment, atât înainte, cât și după ce Comisia pentru petiții a luat o decizie privind admisibilitatea acesteia. O petiție retrasă nu va fi procesată în continuare și nu va figura pe portalul pentru petiții sau va fi eliminată de pe portal.

Vă atragem atenția asupra faptului că, în cazul în care sunt depuse mai multe texte similare de petiție și apoi retrase, numai ultimul text depus va fi luat în considerare. Nu se va solicita o confirmare, în cazul în care doar unele texte ale unei petiții sunt retrase și nu întreaga petiție.

 

29. Cum pot sprijini o petiție? Ce înseamnă acest lucru?

În lista generată după căutarea unei petiții, faceți clic pe „Vizualizare” pentru a vedea rezumatul petiției care vă interesează. În cazul în care sunteți de acord cu o petiție, o puteți sprijini făcând clic pe butonul „sprijiniți această petiție” din partea de jos a paginii.

În cazul în care sprijiniți o petiție, nu dobândiți statutul de petiționar; cu toate acestea, veți avea dreptul să primiți notificări cu privire la orice evoluții noi legate de petiție. Comisia pentru petiții a Parlamentului European va analiza toate petițiile depuse în conformitate cu normele sale aplicabile și cu dispozițiile tratatelor. Poziția adoptată de comisie și decizia sa în legătură cu o petiție se vor baza numai pe fondul petiției, fără a ține seama de numărul persoanelor care au semnat petiția sau care o sprijină.

Funcția de sprijinire este disponibilă numai după ce petiția este publicată pe portalul pentru petiții și până în momentul în care petiția este închisă. Numărul de susținători este afișat atât în rezultatele căutării sub titlul unei petiții, cât și în fișierul PDF separat care conține detaliile petiției. Lângă termenul-limită se află o etichetă pentru exprimarea sprijinului în rezultatele căutării pentru a indica cele mai populare petiții (adică cele sprijinite în mod frecvent). Vă atragem atenția asupra faptului că, din motive de protecție a datelor părților terțe, numai numărul de susținători este vizibil la o petiție (în rezultatele căutării și în fișierul PDF).

Vă puteți exprima sprijinul pentru o petiție și apoi puteți retrage acest sprijin atât timp cât petiția rămâne deschisă. Cu toate acestea, exprimarea sprijinului și retragerea acestuia sunt disponibile o singură dată: dacă vă retrageți sprijinul pentru o petiție, nu veți mai fi în măsură să o sprijiniți din nou.

 

30. Cum pot vedea cine mi-a sprijinit petiția?

Petiționarii pot vedea cât de multe persoane au sprijinit petițiile lor după ce își găsesc petiția pe portal (utilizând butonul „Vizualizare petiții”). După ce faceți clic pe petiție pentru a obține acces la rezumat, trebuie să faceți clic pe link-ul „Imprimare în format PDF” aflat în partea de jos a paginii, chiar sub rezumat. Numărul de persoane care sprijină petiția va fi afișat în acest pdf.

Din motive de protecție a datelor, numele și alte date cu caracter personal privind persoanele care sprijină petiția nu sunt disponibile publicului. Vă rugăm să contactați peti-secretariat@europarl.europa.eu pentru mai multe informații.

 

31. Cum pot sprijini toate petițiile?

Numai petițiile considerate admisibile de către Comisia pentru petiții, semnalate ca „Deschise persoanelor care doresc să le sprijine” vor fi deschise persoanelor care doresc să le sprijine. Petițiile inadmisibile și închise nu pot fi sprijinite.

 

32. Toate petițiile sunt discutate în cadrul reuniunilor Comisiei pentru petiții?

Secretariatul primește un număr mare de petiții în fiecare an. Cele mai multe dintre acestea sunt procesate utilizând o procedură scrisă. Petițiile care urmează să fie discutate în cadrul reuniunilor Comisiei sunt selectate pe baza sugestiilor formulate de grupurile politice sau de secretariat, în principal deoarece ar fi de interes general sau deoarece publicitatea cu privire la subiectul lor va contribui la soluționarea problemelor ridicate de acestea.

 

33. Ce trebuie să fac pentru ca numele meu și petiția mea să apară pe portal?

Trebuie să vă asigurați că bifați opțiunea („Sunt de acord ca Parlamentul European să îmi publice numele din motive de transparență.”) la întrebarea privind confidențialitatea care apare pe formularul pentru depunerea petiției. Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile incluse sub opțiune. Aceste petiții pot fi examinate și în cadrul unei reuniuni publice a Comisiei pentru petiții.

În cazul în care ați selectat altă opțiune și doriți să vă răzgândiți, vă rugăm să ne contactați cu privire la cererea dumneavoastră la peti-secretariat@europarl.europa.eu. Totuși, trecerea la anonimat sau la confidențialitatea completă nu mai este posibilă după luarea unei decizii privind admisibilitatea. Parlamentul European va depune toate eforturile pentru a retrage orice informații neanonimizate de la data cererii, dar nu poate accepta responsabilitatea pentru publicarea ulterioară de către părți terțe a informațiilor petiționarului.

 

34. Ce trebuie să fac pentru ca petiția mea să apară pe portal fără a fi menționat numele meu?

Trebuie să vă asigurați că bifați opțiunea [„Doresc să rămân anonim(ă)”] la întrebarea privind confidențialitatea care apare pe formularul pentru depunerea petiției. Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile incluse sub opțiune.

Rezumatele acestor petiții vor fi publicate cu inițialele petiționarului. Ele pot să fie examinate și în cadrul unei reuniuni publice a Comisiei pentru petiții, dar numele petiționarului nu va fi divulgat în timpul reuniunii și nici nu va fi publicat în documentația acesteia.

În cazul în care ați selectat altă opțiune și doriți să vă răzgândiți, vă rugăm să ne contactați cu privire la cererea dumneavoastră la peti-secretariat@europarl.europa.eu.

 

35. Care sunt cerințele referitoare la parolă?

Parola trebuie să conțină cel puțin 6 caractere. Din motive de securitate, nu sunt permise caracterele speciale.

 

36. Mi-am uitat parola. Ce ar trebui să fac?

Dacă v-ați uitat parola, faceți clic pe „Ați uitat parola?” și răspundeți la întrebările de securitate. O nouă parolă vă va fi trimisă prin e-mail.

În cazul în care v-ați uitat parola și nu vă amintiți răspunsul la întrebarea de securitate, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa peti-secretariat@europarl.europa.eu pentru a beneficia de asistență, menționând numele dumneavoastră complet, adresa de e-mail, browserul utilizat și ora exactă la care ați încercat să vă înregistrați sau să vă conectați la contul dvs.

 

37. Cum pot contacta Comisia pentru petiții dacă am o întrebare referitoare la petiția mea?

Din păcate nu putem răspunde la întrebări adresate telefonic. Putem răspunde numai la întrebările adresate în scris. Vă rugăm să contactați secretariatul Comisiei pentru petiții, prin e-mail, la adresa peti-secretariat@europarl.europa.eu , sau prin fax la +32 2 2846844.

 

 
Share
 • URL