Click to read the COVID-19 Urgency Procedure Petitions on Europarl PETITIONS Committee website

 


Cieľom petičného postupu v Európskom parlamente je zabezpečiť, aby ste mali možnosť komunikovať s Parlamentom a vyjadriť svoje petičné právo, ktoré patrí medzi základné práva všetkých európskych občanov a obyvateľov a je zakotvené v zmluve a Charte základných práv Európskej únie. Viac informácií v Lisabonskej zmluve.

Vďaka Vašej petícii môže Parlament prostredníctvom svojho Výboru pre petície neustále kontrolovať, ako sa reálne vykonávajú európske právne predpisy, a hodnotiť, do akej miery európske inštitúcie reagujú na Vaše podnety.

Výbor pre petície má za úlohu odpovedať na všetky petície a, ak je to možné, poskytnúť mimosúdny opravný prostriedok na vyriešenie oprávnených obáv týkajúcich sa záležitostí v pôsobnosti EÚ, s ktorými sa na nás obracajú predkladatelia petície.

Tento portál je navrhnutý tak, aby ste po jednoduchom a zrozumiteľnom postupe registrácie mohli elektronicky podať petíciu. Jeho účelom je tiež poskytnúť Vám súhrnné informácie o otázkach, s ktorými sa na nás obracajú iní predkladatelia, a informovať o už prijatých petíciách. Funkcia vyhľadávania Vám umožňuje zamerať sa na problematiku, ktorá sa Vás priamo týka, a dozvedieť sa, čo o otázkach spojených s EÚ hovoria iní. Tento portál vám tiež poskytuje možnosť podporiť otvorené petície, ktoré členovia Výboru pre petície vyhlásili za prípustné.

Ak si prajete podať petíciu v písomnej forme „na papieri“, nemusíte vypĺňať žiadny formulár, ani dodržiavať určitý štandardný formát.

 

Musíte však dodržať tieto podmienky:

 

  • uveďte svoje meno, štátnu príslušnosť a adresu trvalého bydliska (v prípade skupinovej petície uveďte meno, štátnu príslušnosť a adresu trvalého bydliska osoby, ktorá petíciu predkladá, alebo aspoň jej prvého signatára);
  • petíciu podpíšte.

 

Petícia môže obsahovať prílohy vrátane kópií sprievodných dokumentov, ktoré máte k dispozícii.

Petíciu treba odoslať na túto adresu:

 

Chairman of the Petitions Committee

European Parliament

B-1047 BRUSSELS

 

Petičný postup je vo svojej podstate otvorený a transparentný. O mnohých petíciách sa diskutuje na schôdzach výboru (kliknite tu a pozrite si videozáznamy zo schôdzí Výboru pre petície), na ktorých sa predkladatelia petícií aktívne zúčastňujú. Vzhľadom na rôznorodosť a vysoký počet prijatých petícií sa však vo výbore nediskutuje o všetkých petíciách, poslanci o nich môžu rozhodovať prostredníctvom riadneho systému politickej kontroly.

V každom prípade sú predkladatelia petícií informovaní v každom štádiu petičného postupu a dostanú od predsedu písomnú informáciu o jeho výsledku.