Petícia č. 0344/2019, ktorú predkladá M. G., poľský štátny príslušník, o údajnom porušení zákona o plemenitbe a rozmnožovaní hospodárskych zvierat a nariadenia Komisie (EÚ) č. 702/2014  
Údaje o petícii  

0344/2019

Názov zhrnutia: Petícia č. 0344/2019, ktorú predkladá M. G., poľský štátny príslušník, o údajnom porušení zákona o plemenitbe a rozmnožovaní hospodárskych zvierat a nariadenia Komisie (EÚ) č. 702/2014

Číslo petície: 0344/2019

Témy: Poľnohospodárstvo

Krajina: Poľsko

Údaje o predkladateľovi petície  

Meno: M. G.

Zhrnutie petície  

Predkladateľ petície upozorňuje na to, že členovia správnej rady samosprávnej organizácie, ktorá je okrem iného zodpovedná za vedenie plemenných kníh a registrov a informačných systémov na účely zaznamenávania údajov, údajne porušili zákon z 29. júna 2007 o organizácii plemenitby a rozmnožovania hospodárskych zvierat a nariadenie Komisie (EÚ) č. 702/2014 tým, že v období 2014 – 2016 vyhlásili určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Predkladateľ petície kritizuje okrem iného to, že registrácia v plemennej knihe bola podmienená získaním plemenného certifikátu (dokazujúceho pôvod zvieraťa), ktorý bol spoplatnený, a že farmári, ktorí chovajú ošípané, boli údajne nútení získať plemenné certifikáty bez žiadosti chovateľa. Predkladateľ petície ďalej tvrdí, že systém vydávania osvedčení (spojený s platbou peňazí zo štátneho rozpočtu) je v rozpore s článkom 27 ods. 1 písm. b) nariadenia Komisie č. 702/2014.