Petícia č. 0540/2019, ktorú predkladá Thomas Bubitz, nemecký štátny príslušník, v mene Nemeckého spolkového združenia súkromných kliník (Bundesverbandes Deutscher Privatkliniken e.V.), o transpozícii smernice o dani z pridanej hodnoty do nemeckého práva  
Údaje o petícii  

0540/2019

Názov zhrnutia: Petícia č. 0540/2019, ktorú predkladá Thomas Bubitz, nemecký štátny príslušník, v mene Nemeckého spolkového združenia súkromných kliník (Bundesverbandes Deutscher Privatkliniken e.V.), o transpozícii smernice o dani z pridanej hodnoty do nemeckého práva

Číslo petície: 0540/2019

Témy: Dane,  Vnútorný trh

Krajina: Nemecko

Názov združenia: Bundesverband Deutscher Privatkliniken e.V.

Údaje o predkladateľovi petície  

Meno: Thomas Bublitz

Zhrnutie petície  

Predkladateľ petície uvádza, že so súkromnými klinikami, ktoré sú prevádzkované na základe licencie podľa článku 30 živnostenského zákona a ktoré však nie sú zahrnuté v pláne pre spolkové štátne nemocnice podľa článku 108 sociálneho zákonníka, sa na účely DPH zaobchádza odlišne od nemocníc, ktoré sú zahrnuté v uvedenom pláne, hoci poskytujú rovnaké potrebné služby lekárskej starostlivosti. Žiada Európsky parlament, aby požadoval zmenu nemeckej právnej úpravy, ktoré by zásadu daňovej neutrality zakotvenú v smernici o dani z pridanej hodnoty transponovali do vnútroštátneho práva týkajúceho sa dane z obratu.