Petícia č. 0897/2018, ktorú predkladá R. S. G., španielsky štátny príslušník, o údajnom podvodnom zamestnávaní pracovníkov španielskou verejnou správou v rozpore so smernicou 1999/70/ES  
Údaje o petícii  

0897/2018

Názov zhrnutia: Petícia č. 0897/2018, ktorú predkladá R. S. G., španielsky štátny príslušník, o údajnom podvodnom zamestnávaní pracovníkov španielskou verejnou správou v rozpore so smernicou 1999/70/ES

Číslo petície: 0897/2018

Témy: Zamestnanosť

Krajina: Španielsko

Údaje o predkladateľovi petície  

Meno: R. S.

Zhrnutie petície  

Predkladateľ petície tvrdí, že španielske orgány verejnej správy porušujú smernicu 1999/70/ES Rady z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP, a to tým, že zamestnávajú dočasných zamestnancov v odlišnej situácii oproti ostatným verejným zamestnancom.