FAQ

 

 

I. Berättigande förutsättningar samt krav

1. Varför skicka in en framställning till Europaparlamentet?

2. Vem kan skicka in en framställning?

3. Vilka ämnen kan din framställning röra?

4. Vilka särskilda krav gäller för min framställning?

5. Var kan jag lämna in klagomål om administrativa missförhållanden vid EU-institutionerna eller i medlemsstaternas förvaltningar?

6. På vilket språk bör jag skriva min framställning?

7. Hur skickar jag in en framställning?

 

II. Behandling och uppföljning

8. Vad händer med min framställning när den skickats in?

9. Vilka åtgärder vidtas om det rör sig om en otillåtlig framställning?

10. Vilka åtgärder vidtas om det rör sig om en tillåtlig framställning?

11. Hur ofta sammanträder framställningsutskottet?

12. Hur avslutas framställningar?

13. Kan jag överklaga ett beslut av framställningsutskottet?

14. Kommer min framställning att offentliggöras och visas på framställningsportalen?

15. Hur kommer mina personuppgifter att skyddas?

16. Anonymiserade framställningar – vad innebär det?

 

III. Registrering och inskickande

17. Varför behöver jag ett användarkonto? Hur skapar jag ett sådant?

18. Hur skickar jag in en framställning på framställningsportalen?

19. Hur söker jag efter befintliga framställningar?

20. Kan jag se texten i originalframställningarna?

21. Jag kan se att min framställning sammanfattats. Hur har detta gjorts?

22. Varför finns inte alla framställningar på framställningsportalen?

23. Hur skriver jag en framställning?

24. Hur lång tid har jag på mig för att skicka in min framställning?

25. Bilagor: Vilka filtyper är tillåtna? Finns det några storleksbegränsningar?

26. Hur skickar jag in framställningen efter det att jag skrivit den?

27. Kan jag lägga till ytterligare bilagor efter det att jag skickat in en framställning?

28. Kan jag dra tillbaka min framställning efter det att jag skickat in den?

29. Hur kan jag stödja en framställning? Vad betyder detta?

30. Hur kan jag se vem som gett min framställning sitt stöd?

31. Varför kan jag inte stödja alla framställningar?

32. Diskuteras alla framställningar under framställningsutskottets ammanträden?

33. Vad måste jag göra för att mitt namn och min framställning ska visas på framställningsportalen?

34. Vad måste jag göra för att min framställning ska visas på portalen utan mitt namn?

35. Vilka krav gäller för lösenordet?

36. Jag har glömt mitt lösenord. Vad ska jag göra?

37. Hur kontaktar jag framställningsutskottet om jag har en fråga om min framställning?

 

 

 

 

I. Berättigande förutsättningar samt krav

 

1. Varför skicka in en framställning till Europaparlamentet?

Rätten att göra en framställning till Europaparlamentet fastställs i artikel 227 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 44 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Där garanteras att varje unionsmedborgare och varje person som är bosatt i en medlemsstat ska ha rätt att ensam eller tillsammans med andra när som helst göra en framställning till Europaparlamentet i frågor som hör till unionens verksamhetsområden och som direkt berör honom eller henne. Varje juridisk person (till exempel ett företag, en organisation eller en sammanslutning som har sitt stadgeenliga säte i Europeiska unionen får också utöva denna rätt att göra framställningar.

Din framställning kan anta formen av ett klagomål, en begäran eller en iakttagelse avseende problem med anknytning till tillämpningen av EU-lagstiftning, eller en uppmaning till Europaparlamentet att ta ställning i en viss fråga. Din framställning kan därför ge Europaparlamentet möjlighet att uppmärksamma kränkningar av europeiska medborgerliga rättigheter som en medlemsstat, en lokal myndighet eller någon annan institution gjort sig skyldig till.

 

2. Vem kan skicka in en framställning?

Du kan skicka in en framställning om du är

 • unionsmedborgare,
 • bosatt i någon av Europeiska unionens medlemsstater,
 • en juridisk person som har sitt stadgeenliga säte i någon av Europeiska unionens medlemsstater.

Du kan skicka in din framställning antingen ensam eller tillsammans med andra medborgare eller personer.

Om din framställning undertecknats av flera fysiska eller juridiska personer kan de som undertecknat utse en företrädare och/eller ställföreträdande företrädare som kommer att betraktas som framställare. Om inga sådana företrädare utsetts kommer Europaparlamentet att betrakta den som står som första namn eller någon annan lämplig person som framställare.

 

3. Vilka ämnen kan din framställning röra?

Framställningen måste handla om frågor som rör Europeiska unionens verksamhetsområde. Den kan till exempel handla om:

 • unionsmedborgarnas rättigheter enligt fördragen,
 • miljö,
 • konsumentskydd,
 • fri rörlighet för personer, varor och tjänster,
 • den inre marknaden,
 • sysselsättning och socialpolitik,
 • erkännande av yrkeskvalifikationer,
 • andra problem som avser genomförandet av unionsrätten.

 

4. Vilka särskilda krav gäller för min framställning?

Framställningen bör vara utförlig och innehålla alla fakta i frågan, men onödiga detaljer bör utelämnas. Den bör vara tydlig och läsbar. En sammanfattning kan bifogas. Den bör inte innehålla några stötande eller obscena formuleringar.

För att en framställning ska anses vara tillåtlig måste du som framställare vara medborgare eller bosatt, eller i fråga om en juridisk person, ha det stadgeenliga sätet i en medlemsstat. De frågor som tas upp i framställningen måste röra Europeiska unionens verksamhetsområde och även beröra dig direkt.

Framställningar som inte är läsbara eller som inte är klara och tydliga kommer att förklaras otillåtliga.

Det är också värt att lägga märke till att Europaparlamentet inte kan upphäva beslut som fattats av behöriga myndigheter i medlemsstaterna. Europaparlamentet är ingen rättslig instans och har inte befogenhet att göra några rättsliga utredningar, avkunna domar eller upphäva beslut som fattats av medlemsstaternas domstolar.

Europaparlamentets utskott för framställningar behandlar inte informationsförfrågningar eller allmänna kommentarer om EU:s politik.

 

5. Var kan jag lämna in klagomål om administrativa missförhållanden vid EU-institutionerna eller i medlemsstaternas förvaltningar?

Europaparlamentet kan inte utreda klagomål om EU:s institutioner och organ. Enligt artikel 228 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör klagomål om missförhållanden i unionsinstitutionernas och unionsorganens verksamt riktas till Europeiska ombudsmannen.

Det är även värt att lägga märke till att Europaparlamentet och Europeiska ombudsmannen inte kan utreda klagomål om nationella, regionala eller lokala förvaltningar i medlemsstaterna, även om klagomålen rör EU-frågor. Många av dessa klagomål kan riktas till nationella eller regionala ombudsmän eller framställningsutskott i nationella eller regionala parlament. Kontaktuppgifterna för samtliga nationella ombudsmän finns att tillgå på Europeiska ombudsmannens webbplats.

 

6. På vilket språk bör jag skriva min framställning?

En framställning måste vara skriven på ett av de officiella språken i Europeiska unionen.

 

7. Hur skickar jag in en framställning?

Framställningar kan skickas in på två sätt:

a) Elektroniskt genom framställningsportalen:

Om du vill skicka in en framställning på denna webbplats bör du noggrant läsa informationen och anvisningarna i avsnittet ”Hur skickar jag in en framställning på framställningsportalen?” och därefter fylla i onlineformuläret.

Obs: Framställningar som skickats in per fax, e-post eller andra kommunikationsmedel än dem som angetts kan inte behandlas.

b) Per post till följande adress:

European Parliament

Chair of the Committee on Petitions

c/o PETI Secretariat
Rue Wiertz 60
1047 Brussels

BELGIUM

Om du vill skicka in din framställning i pappersformat behöver du inte fylla i något särskilt formulär eller följa någon särskild mall.

Din framställning måste innehålla

 • ditt namn, medborgarskap och fast adress (framställningar från flera personer måste innehålla namn, medborgarskap och fast adress för företrädaren, eller åtminstone för den person som står som första namn), och den måste vara
 • undertecknad.

Obs: Framställningar som skickats in per post men inte innehåller uppgifterna ovan och/eller inte är undertecknade kommer inte att behandlas av Europaparlamentet.

Din framställning kan ha bilagor, till exempel kopior av eventuella styrkande dokument.

 

 

 

II. Behandling och uppföljning

 

8. Vad händer med min framställning när den skickats in?

När du, antingen elektroniskt eller per post, skickat in din framställning till parlamentet kommer den först att registreras av parlamentets tjänster, märkas som anonym om du begärt detta och tilldelas ett framställningsnummer. Du kommer därefter att få en skriftlig bekräftelse på att framställningen mottagits.

Efter registreringen vidarebefordras framställningarna till sekretariatet för parlamentets framställningsutskott, för analys och bedömning.

Sekretariatet kan komma att kontakta dig och begära ytterligare upplysningar med hjälp av kontaktuppgifterna i din framställning. Det är därför viktigt att du anger helt aktuella kontaktuppgifter. Sekretariatet gör en sammanfattning av framställningen och utarbetar rekommendationer till framställningsutskottets ledamöter om ytterligare åtgärder.

Beslut om framställningarnas tillåtlighet fattas av Europaparlamentets framställningsutskott. Utskottet fattar även beslut om att föra upp framställningar på utskottets föredragningslistor för sammanträdena.

 

9. Vilka åtgärder vidtas om det rör sig om en otillåtlig framställning?

Om din framställning inte uppfyller tillåtlighetskraven (se avsnittet ”Vilka särskilda krav gäller för min framställning?", som är av relevans i detta sammanhang), kommer den att förklaras otillåtlig av framställningsutskottet. Framställningar som förklarats otillåtliga arkiveras, och inga ytterligare åtgärder vidtas. Utskottet kommer att meddela dig skriftligen om sitt beslut.

Beroende på framställningens ämne kan utskottet föreslå att du vänder dig till en instans som är extern i förhållande till EU (till exempel Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna), en nationell instans (till exempel nationella ombudsmän eller nationella framställningsutskott) eller en rättslig myndighet.

 

10. Vilka åtgärder vidtas om det rör sig om en tillåtlig framställning?

Om din framställning uppfyller tillämplighetskraven kommer den att förklaras tillåtlig av framställningsutskottet, som därefter kommer att fatta beslut om vilka åtgärder som ska vidtas, i enlighet med artikel 216 i parlamentets arbetsordning.

Beroende på omständigheterna kan framställningsutskottet

 • uppmana Europeiska kommissionen att göra en inledande undersökning av din framställning och lämna upplysningar om förenligheten med relevant EU-lagstiftning,
 • vidarebefordra din framställning till andra utskott i Europaparlamentet för kännedom eller för att dessa ska vidta åtgärder (till exempel beakta en framställning i samband med lagstiftningsarbetet),
 • i vissa undantagsfall utarbeta och lägga fram ett fullständigt betänkande för omröstning i Europaparlamentets kammare, eller genomföra ett undersökningsuppdrag i landet eller regionen i fråga och utarbeta en rapport med sina iakttagelser och rekommendationer,
 • vidta andra ändamålsenliga åtgärder för att försöka lösa frågan eller på lämpligt sätt besvara din framställning.

Om dina rättigheter som medborgare eller företag har kränkts av offentliga myndigheter i en annan medlemsstat kan framställningsutskottet rekommendera att du vänder dig till Solvit – en internettjänst som den nationella förvaltningen i varje EU-land erbjuder. Framställningsutskottet vidarebefordrar inte framställningar direkt till Solvit eftersom det bör vara framställaren själv som bestämmer om han eller hon ska utnyttja denna möjlighet.

Oavsett vad som beslutas kommer framställningsutskottet att informera dig skriftligen så snart som möjligt efter det att beslut har fattas.

 

11. Hur ofta sammanträder framställningsutskottet?

Utskottet för framställningar sammanträder i regel varje månad, med undantag för augusti, som är parlamentets semestermånad. Utskottet biträds i sitt arbete av ett permanent sekretariat som administrerar framställningsförfarandet, har en rådgivande roll och förbereder utskottets sammanträden.

Sammanträdenas föredragningslistor offentliggöras på utskottets webbplats. Det är värt att lägga märke till att inte alla framställningar diskuteras offentligt och förs upp på föredragningslistor till sammanträdena.

Framställningsutskottets sammanträden är offentliga, och du kan komma att bjudas in att närvara när din framställning diskuteras.

Framställningsutskottet lägger stor vikt vid öppenheten under sammanträdena, som webbströmmas.

 

12. Hur avslutas framställningar?

Din framställning kan avslutas i olika stadier av förfarandet.

a) Efter det att utskottet fattat beslut om framställningens tillåtlighet.

b) Efter diskussion under ett utskottssammanträde. Utskottet kan efter att ha behandlat en framställning besluta att ärendet har diskuterats och undersökts tillräckligt.

c) När utskottet beslutar att inga ytterligare åtgärder kan vidtas med anledning av din framställning förs framställningen i utskottets föredragningslista upp på en särskild förteckning över framställningar som bör avslutas (B-förteckningen). Denna förteckning anses vara godkänd i slutet av utskottssammanträdet.

d) Efter det att en framställning dragits tillbaka av framställaren avslutar utskottet framställningen om inga svar inkommit från framställaren inom en viss tidsfrist.

I samtliga fall kommer du att skriftligen meddelas om utskottets beslut och om skälen för beslutet, i förekommande fall tillsammans med annan relevant information och dokumentation så snart beslutet blivit tillgängligt.

 

13. Kan jag överklaga ett beslut av framställningsutskottet?

Europaparlamentet är ingen överklagandeinstans och har inga egna utrednings- eller påföljdsbefogenheter. Det är en politisk församling som underlättar för medborgarna och kan bidra med politiskt stöd.

Om nya uppgifter stärker framställarens ståndpunkt får han eller hon emellertid inkomma med dessa. Utskottet kan överväga att på nytt öppna ärendet.

 

14. Kommer min framställning att offentliggöras och visas på framställningsportalen?

Efter det att framställningarna skickats in registreras de och tilldelas ett unikt nummer, som du kommer att informeras om skriftligen. Därefter görs det en sammanfattning av framställningarna som vidarebefordras till framställningsutskottets ledamöter för beslut om tillåtlighet och uppföljning. Det är först efter detta beslut som sammanfattningarna av framställningarna offentliggörs på portalen.

Framställningar som skickas in till Europaparlamentet offentliga handlingar.

Sammanfattningar av framställningarna offentliggörs på samtliga officiella EU-språk på Europaparlamentets framställningsportal först efter det att tillåtlighetsbeslutet fattats av framställningsutskottet. Dessa sammanfattningar inbegriper framställarens namn (eller initialer om vederbörande begärt anonym behandling) och medborgarskap, framställningens titel och en beskrivning av den fråga som tas upp i framställningen. Efter det att sammanfattningarna offentliggjorts på Europaparlamentets framställningsportal är det möjligt att se framställningarnas status och stödja framställningar online (se avsnittet "Hur kan jag stödja en framställning? Vad betyder detta?").

Det är också värt att lägga märke till att Europaparlamentets tjänster förbehåller sig rätten att varken offentliggöra eller översätta vissa framställningars sammanfattningar, t.ex. framställningar vars ämne inte hör till EU:s verksamhetsområde eller som saknar innehållsmässiga aspekter som skulle göra det möjligt att fastställa vilken del av EU:s verksamhetsområde frågan rör, framställningar med osammanhängande resonemang och en oklar koppling till EU:s verksamhetsområde och framställningar som innehåller hatuttalanden.

 

15. Hur kommer mina personuppgifter att skyddas?

Europaparlamentet kommer att respektera din rätt till skydd av personuppgifter. Om du som framställare inte vill att ditt namn lämnas ut kan du välja att få din framställning anonymt behandlad (se avsnittet "Anonymiserade framställningar – vad innebär det?").

Om du skickar in din framställning per post måste sådana begäranden nämnas uttryckligen och klart och tydligt i din framställning. En framställning som skickats in per post kommer att klassificeras som anonym om du inte begär att få den behandlad som helt offentlig.

 

16. Anonymiserade framställningar – vad innebär det?

När framställningarna har registrerats blir de offentliga handlingar, och framställarens namn och framställningens innehåll får offentliggöras av parlamentet för att säkerställa insyn. Alla framställningar är dock inte identiska sett till syfte och karaktär. Vissa är mer personliga och innehåller känsliga personuppgifter. Andra hänvisar till välkända eller övergripande frågor och kan ha mottagit ett brett stöd från många ytterligare personer som undertecknat framställningen, vilket innebär att de betraktas som kampanjer och således offentliggörs.

För att tillgodose dessa olika behov kan framställarna begära att identiteten inte lämnas ut, i den mån Europaparlamentets arbetsordning medger det. Genom tillämpning av förordning (EG) nr 1049/2001 har varje medborgere rätt att begära att de berörda personuppgifterna offentliggörs, i enlighet med den förordningen. I sådana fall kan Europaparlamentet vara skyldigt att offentliggöra de berörda personuppgifterna.

Se ”Meddelande om skydd av personuppgifter” nederst på webbsidan för ytterligare information. Framställningsutskottet förbehåller sig rätten att anonymisera framställningar på eget initiativ för att skydda personuppgifter eller känsliga uppgifter om tredje parter som omnämns i framställningarna.

 

 

 

III. Registrering och inskickande

 

17. Varför behöver jag ett användarkonto? Hur skapar jag ett sådant?

För att kunna skicka in och stödja framställningar och ta emot information om dem behöver du skapa ett användarkonto. Gå till ”Inled en framställning” överst på sidan och fyll i registreringsformuläret. Fält märkta med en (*) är obligatoriska. Efter att du klickat på ”registrera” kommer en e-postbekräftelse att skickas till den e-postadress som du angett. Klicka på länken i e-postmeddelandet eller, om den inte fungerar, kopiera och klistra in länken i din webbläsares adressfönster. Ditt konto är därmed skapat, vilket innebär att du också kan skicka in framställningar – glöm dock inte att logga in först!

 

18. Hur skickar jag in en framställning på framställningsportalen?

Börja med att logga in på ditt konto. Klicka sedan på ”Inled en framställning” och besvara de inledande frågorna. Se även avsnittet ”Hur skriver jag en framställning?”.

Innan du skriver din egen framställning råder vi dig bestämt att söka efter liknande framställningar under ”Se framställningar”.

 

19. Hur söker jag efter befintliga framställningar?

Att söka efter tidigare inskickade framställningar kan vara ett sätt att spara tid och energi: det kan vara så att det redan finns en framställning som är av intresse för dig och som du kan stödja. Du behöver inte vara registrerad eller inloggad för att söka i framställningsdatabasen.

Det finns två sökalternativ:

a) Snabbsökning:

Snabbsökningsfunktionen hittar du överst till höger på sidan.

Den fungerar som en konventionell sökmotor och visar en lista med framställningar sorterade efter relevans. Du har möjlighet att göra sökningar på text i sammanfattningstiteln och i själva sammanfattningen av respektive framställning. Använd ”&” som sammanbindande element mellan sökorden för att söka efter en viss fras, dvs. skriv t.ex. ”konstnärlig&censur” för att söka efter frasen ”konstnärlig censur”.

b) Avancerad sökning

Den avancerade sökningen kommer att ge mer riktade resultat än snabbsökningen eftersom den är möjlig att skräddarsy.

Klicka på ”Se framställningar” för att komma till sökformuläret.

Genom att fylla i fält och/eller använda de tillgängliga rullgardinslistorna måste du välja minst en parameter för att få några resultat. Du kan söka på nyckelord, år, status och/eller berört land. Välj en eller flera parametrar och klicka därefter på ”Sök”. Resultaten kommer att visas i relevansordning, och de kommer att innehålla framställningar som redan offentliggjorts, dvs. framställningar som redan blivit föremål för ett beslut om tillåtlighet.

Du kan göra kombinerade sökningar genom att välja mer än en parameter. Du kan även välja flera olika värden för en och samma parameter genom att hålla ned kontrolltangenten medan du klickar för att välja – se t.ex. ”status”-parametern nedan.

När du skriver i fältet för ”Nyckelord” kan du använda vilket sökord som helst på vilket som helst av EU:s 24 officiella språk. Resultaten kommer att innehålla sökordet i titeln eller i sammanfattningen av framställningen. Logiska sammanbindande element som OCH, ELLER, och * kan inte användas, och det är inte heller möjligt att söka på en exakt fras med hjälp av citationstecken (”_”). Om du vill söka på framställningsnummer fyller du i numret enligt formen ”NNNN/ÅÅÅÅ”, t.ex. ”2728/2013”, utan mellanslag.

Sökningar på ”År” kommer att ge resultat baserat på det år då en framställning skickades in och följaktligen registrerades. Du kan också göra flera sökningar på en och samma gång genom att hålla ned kontrolltangent medan du klickar för att välja.

”Status”-fältet innehåller två alternativ: tillåtlig eller otillåtlig. Genom att välja ”tillåtlig” kommer du att få se framställningar som fortfarande är öppna OCH framställningar som avslutats OCH framställningar som är eller inte är tillgängliga för stöd. Genom att välja ”otillåtlig” kommer du att få se alla framställningar som framställningsutskottet förklarat otillåtliga, på grund av antingen innehållsmässiga eller förfarandemässiga brister.

Fältet ”Välj berört land” ger dig möjlighet att söka efter framställningar som innehåller hänvisningar till ett eller fler specifika länder. Lägg märke till att ”Europeiska unionen” inte innebär att resultatet av sökningen kommer att innehålla hänvisningar till samtliga EU‑medlemsstater. För att åstadkomma detta måste du välja samtliga EU-medlemsstater (genom att använda kontrolltangenten för att välja flera alternativ på en och samma gång). ”Europeiska unionen” kommer att ge dig resultat som inte hänvisar till något specifikt land utan i stället ger uttryck för ståndpunkter eller begäranden som är tillämpliga på EU i allmänhet.

Framställningar från 2016 kommer snart att laddas upp. Framställningarna laddas upp successivt i takt med att framställningsutskottet fattar beslut om deras tillåtlighet.

 

20. Kan jag se texten i originalframställningarna?

Texten i originalframställningarna offentliggörs inte och översätts inte heller. Det är bara sammanfattningarna av framställningarna som är tillgängliga för allmänheten.

 

21. Jag kan se att min framställning sammanfattats. Hur har detta gjorts?

Efter inskickande och registrering sammanfattar framställningsutskottets sekretariat framställningarna för att därefter vidarebefordra sammanfattningarna till ledamöterna i framställningsutskottet för beslut om tillåtlighet och uppföljning.

 

22. Varför finns inte alla framställningar på framställningsportalen?

Framställningar som ännu inte behandlats och, inte antagits kommer inte att finnas med bland sökresultaten. ”Antagande” innebär att ett beslut fattas om framställningens tillåtlighet.

Vissa framställningar som skickats in under perioden 2014–2016 har inte offentliggjorts, detta på grund av olika konfidentialitetsregler som gällde vid tidpunkten för inskickande av framställningarna i fråga.

 

23. Hur skriver jag en framställning?

Börja med att logga in på ditt konto. Klicka sedan på ”Inled en framställning” och besvara de inledande frågorna under ”Steg 1”. Giltiga svar kommer att leda dig till Steg 2, formuläret för att skicka in en ny framställning. Alla uppgifter som är av relevans för din framställning ska anges här.

Lägg märke till att samtliga fält är obligatoriska. Skriv själva framställningen i textrutan (”Text”). Textutrymmet är begränsat till 32 000 tecken. Framställningar som är obscena eller innehåller hatuttalanden kommer inte att behandlas.

För närvarande möjliggör textrutan endast normal text, så din text kan komma att förlora eventuella andra format. Vår personal arbetar i nuläget på en lösning för att möjliggöra även andra format än normal text i denna ruta. Alternativt föreslår vi att du skickar in själva framställningstexten som en bilaga.

Sparade utkast betraktas inte som framställningar. De kommer att finnas kvar på ditt konto tills du beslutar att skicka in eller radera dem, och de kommer inte att behandlas om de inte skickas in (se även ”Hur skickar jag in framställningen efter det att jag skrivit den?”).

 

24. Hur lång tid har jag på mig för att skicka in min framställning?

Systemet ger dig tillräckligt med tid för att skriva din framställning. Det är dock viktigt att ha i åtanke att sidan kommer att logga ut dig efter 30 minuter utan aktivitet, och osparad text kommer då att gå förlorad. För att förhindra att detta sker råder vi dig att regelbundet klicka på ”SPARA UTKAST OCH STÄNG” och därefter återvända till sidan i fråga. Alternativt kan du skriva framställningstexten separat och sedan kopiera och klistra in den i textrutan.

 

25. Bilagor: Vilka filtyper är tillåtna? Finns det några storleksbegränsningar?

Du kan foga kompletterande dokument till din framställning som bilagor. Det är viktigt att du, innan du laddar upp filerna, ser till att de inte har några virus, eftersom uppladdade filer som vårt antivirussystem betraktar som misstänkta inte kommer att godtas. Den totala maximala storleken för samtliga bilagor är 200 MB, och för var och en av bilagorna 10 MB. Filtyper som godtas är Office-filer (doc, docx, odt, xls, xlsx, ppt, pptx och pdf), bildfiler (png, jpg och jpeg), webbläsarfiler (html) och mediafiler (mp3, mpeg och mp4).

 

26. Hur skickar jag in framställningen efter det att jag skrivit den?

När du har skrivit klart din framställning har du två alternativ. Det första alternativet är att du lämnar dem som utkast på ditt konto. Så snart du klickat på ”SPARA UTKAST OCH STÄNG” kommer du att se en lista med dina utkast. För att komma åt ditt utkast, klicka på ”Visa detaljer” undertill för att se en översikt.

Sparade utkast betraktas inte som framställningar. De kommer att finnas kvar på ditt konto tills du beslutar att skicka in eller radera dem, och de kommer inte att behandlas.

Du har nu två möjligheter: För att ändra i ditt utkast, klicka på ”Ändra” i listan över utkast till framställningar och inför de nödvändiga ändringarna. Glöm inte att välja ”Spara utkast och stäng”. Alternativt kan du skicka in din framställning genom att klicka på ”Gå till steg 3” och ”Inled framställningen”. Efter att du skickat in den kommer som bekräftelse ett e‑postmeddelande att skickas till dig på den e-postadress som du angett.

 

27. Kan jag lägga till ytterligare bilagor efter det att jag skickat in en framställning?

Ytterligare bilagor kan läggas till även efter det att en framställning skickats in. Logga bara in på ditt konto, klicka på den inskickade framställningen och lägg till ytterligare bilagor. Du kan få uppladdningen bekräftad genom att kontrollera din framställningssida (hemsidan -> välj framställning i listan -> läs mer), där alla uppladdade dokument kommer att synas. Du kan ladda upp ytterligare dokument, men du kan inte se deras innehåll och du kan inte heller radera dem efter det att uppladdningen är klar.

 

28. Kan jag dra tillbaka min framställning efter det att jag skickat in den?

Du kan när som helst dra tillbaka din framställning, både före och efter det att framställningsutskottet fattat beslut om dess tillåtlighet. En framställning som dragits tillbaka kommer inte att behandlas ytterligare, och den kommer att tas bort från/inte att laddas upp på framställningsportalen.

Lägg märke till att endast den senaste framställningen kommer att beaktas om flera liknande framställningar skickas in och sedan dras tillbaka. Ingen bekräftelse kommer att begäras om bara vissa textdelar i en framställning dras tillbaka och inte hela framställningen.

 

29. Hur kan jag stödja en framställning? Vad betyder detta?

Klicka på ”LÄS MER” i träfflistan efter en sökning på en framställning för att se sammanfattningen av en framställning som intresserar dig. Om du ställer dig bakom en framställning kan du stödja den genom att klicka på ”STÖD DENNA FRAMSTÄLLNING” nederst på sidan.

Du ges inte status som framställare bara för att du stöder en framställning. Du kommer däremot att ha rätt att meddelas om händelseutvecklingen i samband med framställningen i fråga. Europaparlamentets framställningsutskott kommer att behandla alla framställningar som skickats in i enlighet med dess regler och kraven enligt fördragen. Utskottet kommer att bygga behandlingen och sina beslut uteslutande på framställningens innehåll, dvs. helt oberoende av antalet ytterligare personer som undertecknat framställningen eller gett den sitt stöd.

Stödfunktionen blir tillgänglig först när framställningen offentliggjorts på framställningsportalen, och den förblir tillgänglig fram till dess att framställningen avslutas. Antalet personer som stöder en framställning syns både i sökresultaten under framställningens titel och i den separata pdf-fil som beskriver framställningen närmare. En symbol (s.k. ribbon) visas i sökresultaten intill tidsfristen för stöd för att visa vilka framställningar som är populärast (dvs. fått mest stöd). För att skydda uppgifter om tredje parter visas endast det antal personer som gett framställningen sitt stöd (i sökresultaten och i pdf-filen).

Du kan stödja en framställning och sedan dra tillbaka ditt stöd så länge framställningen förblir öppen. Att ge stöd och därefter dra tillbaka stödet kan dock bara göras en gång, vilket innebär att du inte på nytt kommer att kunna stödja en framställning från vilken du dragit tillbaka ditt stöd.

 

30. Hur kan jag se vem som gett min framställning sitt stöd?

Framställare kan se hur många personer som gett deras framställningar sitt stöd. Efter att ha tagit fram sin framställning på portalen (med hjälp av ”Se framställningar”-fliken), klickat på framställningen för att komma till sammanfattningen och klickat på ”Skriv ut som pdf” nederst på sidan just under sammanfattningen kommer de att kunna se antalet personer som gett sitt stöd.

Av uppgiftsskyddsskäl offentliggörs inte namnen på och andra personuppgifter om de personer som gett sitt stöd. Vänligen kontakta peti-secretariat@europarl.europa.eu för ytterligare information.

 

31. Varför kan jag inte stödja alla framställningar?

Endast framställningar som förklarats tillåtliga av framställningsutskottet och, markerats med ”Öppen för stöd” kommer att vara öppna för stöd. Otillåtliga och avslutade framställningar kan inte stödjas.

 

32. Diskuteras alla framställningar under framställningsutskottets ammanträden?

Sekretariatet mottar varje år ett stort antal framställningar. De flesta av dem behandlas inom ramen för ett skriftligt förfarande. Framställningar som bör diskuteras under utskottets sammanträden väljs ut baserat på förslag från de politiska grupperna eller sekretariatet, främst på grund av att de anses vara av allmänt intresse eller på grund av att publicitet om deras innehåll skulle bidra till en lösning på de frågor som tas upp i de berörda framställningarna.

 

33. Vad måste jag göra för att mitt namn och min framställning ska visas på framställningsportalen?

Du måste se till att du väljer alternativet ”Jag godkänner att Europaparlamentet offentliggör mitt namn för att säkerställa insyn” bland de konfidentialitetsalternativ som erbjuds i formuläret för att skicka in en ny framställning. Det är viktigt att du noggrant tar del av den information som ges i samband med detta alternativ. Sådana framställningar kan också komma att behandlas under ett av framställningsutskottets offentliga sammanträden.

Om du valt något av de andra alternativen och ångrar dig bör du vända dig till oss med din begäran på adressen peti-secretariat@europarl.europa.eu. Det är dock inte möjligt att ändra till anonym behandling efter det att beslutet om tillåtlighet fattats. Europaparlamentet kommer att göra sitt yttersta för att dra tillbaka varje form av icke-anonymiserade uppgifter från den dag då begäran görs, men kan inte ta på sig ansvaret för ytterligare spridning av en framställares uppgifter från tredje parters sida.

 

34. Vad måste jag göra för att min framställning ska visas på portalen utan mitt namn?

Du måste se till att du väljer alternativet ”Jag vill förbli anonym” bland de konfidentialitetsalternativ som erbjuds i formuläret för att skicka in en ny framställning. Det är viktigt att du noggrant tar del av den information som ges i samband med detta alternativ.

Sammanfattningar av dessa framställningar kommer att offentliggöras med framställarens initialer. De kan också komma att behandlas vid ett av framställningsutskottets offentliga sammanträden, men framställarens namn kommer inte att lämnas ut under sammanträdet och inte heller i sammanträdeshandlingarna.

Om du valt något av de andra alternativen och ångrar dig bör du vända dig till oss med din begäran på adressen peti-secretariat@europarl.europa.eu.

 

35. Vilka krav gäller för lösenordet?

Lösenordet måste bestå av minst sex tecken. Av säkerhetsskäl får inga specialtecken ingå.

 

36. Jag har glömt mitt lösenord. Vad ska jag göra?

Om du glömt ditt lösenord klickar du på ”Glömt lösenord?” och besvarar säkerhetsfrågorna. Ett nytt lösenord kommer att skickas till dig per e-post.

Om du glömt ditt lösenord och inte kommer ihåg svaret på din säkerhetsfråga bör du skicka ett e-postmeddelande till adressen peti-secretariat@europarl.europa.eu för att få hjälp. Ange fullständigt namn, e-postadress, den webbläsare som användes och den exakta tidpunkt då du försökte registrera dig eller logga in.

 

37. Hur kontaktar jag framställningsutskottet om jag har en fråga om min framställning?

Tyvärr har vi ingen möjlighet att ta emot förfrågningar per telefon. Vi kan bara besvara skriftliga förfrågningar. Du kan kontakta framställningsutskottets sekretariat genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen peti-secretariat@europarl.europa.eu eller ett fax till nummer +32 2 2846844.

 

 
Share
 • URL