Click to read the COVID-19 Urgency Procedure Petitions on Europarl PETITIONS Committee website

 


Syftet med Europaparlamentets framställningsförfarande är att du ska kunna kommunicera med parlamentet och utöva din rätt att göra framställningar, vilken är en av de grundläggande rättigheterna för unionsmedborgarna och alla personer som är bosatta i unionen. Denna rättighet fastställs både i fördraget och i stadgan om de grundläggande rättigheterna. Läs gärna mer om detta i Lissabonfördraget.

Med hjälp av din framställning kan parlamentet, via sitt framställningsutskott, över tid kontrollera hur unionslagstiftningen genomförs i praktiken och hur väl unionens institutioner lyssnar på dina synpunkter.

Framställningsutskottets mål är att besvara alla framställningar och om möjligt erbjuda lösningar utanför domstol i samband med berättigade synpunkter som framställare lämnat till oss i ärenden med anknytning till EU:s verksamhetsområden.

Denna portal gör det möjligt för dig att inge din framställning elektroniskt genom en användarvänlig och välbekant registreringsprocess. Dessutom ger den även sammanfattande information om frågor som andra tar upp med oss och om redan inkomna framställningar. Sökfunktionen gör att du kan inrikta dig på de frågor som berör dig direkt och även se vad andra säger om EU-relaterade frågor. Vidare kan du genom portalen, dvs. online, stödja framställningar som ännu inte avslutats och som framställningsutskottet förklarat tillåtliga.

Om du vill skicka in din framställning i pappersformat behöver du inte fylla i något särskilt formulär eller följa någon särskild mall.

 

Framställningen måste dock

 

  • innehålla namn, medborgarskap och fast adress (framställningar från flera personer måste innehålla namn, medborgarskap och fast adress för den person som skickat framställningen, eller åtminstone för den person som står som första namn),
  • vara undertecknad.

 

Framställningen kan ha bilagor, till exempel kopior av eventuella styrkande dokument.

Framställningen skickas till följande adress:

 

Ordföranden för framställningsutskottet

European Parliament

B-1047 BRUSSELS

 

Framställningsförfarandet bygger på öppenhet och insyn, vilket bland annat innebär att många framställningar diskuteras vid utskottssammanträden där framställarna deltar aktivt (klicka här för att se videoklipp från framställningsutskottets sammanträden). Med tanke på hur många framställningar av olika slag som utskottet får in kan emellertid inte alla diskuteras under utskottssammanträden. Ledamöterna kan i stället välja att fatta beslut om dem genom regelbunden politisk granskning.

Utan undantag informeras framställarna i varje skede av framställningsförfarandet och mottar en skrivelse från ordföranden med information om resultatet.