Framställning nr 0202/2019, ingiven av W.D., tysk medborgare, om diskriminering av tyska medborgare i och med att direktiv 2004/38/EG om fri rörlighet inte följs  
Framställningsuppgifter  

0202/2019

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0202/2019, ingiven av W.D., tysk medborgare, om diskriminering av tyska medborgare i och med att direktiv 2004/38/EG om fri rörlighet inte följs

Framställningsnummer: 0202/2019

Ämnesområden: Den inre marknaden – fri rörlighet för personer

Land: Tyskland

Framställaruppgifter  

Namn: E. P.

Sammanfattning av framställningen  

Enligt direktivet om fri rörlighet har alla familjemedlemmar inrese- och uppehållsrätt i alla EU:s medlemsstater utanför sitt hemland. Direktivet är införlivat i tysk lag genom uppehållslagen. Framställaren vill att bestämmelserna i lagen utökas så att de även gäller tyska medborgare så att de får samma rätt till familjeåterförening som andra EU-medborgare.