Framställning nr 0357/2018, ingiven av Wojciech Zieliński, polsk medborgare, om påstådd diskriminering med avseende på att hans anställning inte förlängdes samt oförenlighet med gemenskapens tullbestämmelser  
Framställningsuppgifter  

0357/2018

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0357/2018, ingiven av Wojciech Zieliński, polsk medborgare, om påstådd diskriminering med avseende på att hans anställning inte förlängdes samt oförenlighet med gemenskapens tullbestämmelser

Framställningsnummer: 0357/2018

Ämnesområden: Sysselsättningsfrågor

Land: Polen

Framställaruppgifter  

Namn: Wojciech Zieliński

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren har sedan 1993 arbetat som handläggare vid den polska tullförvaltningen och ansvarade för tullkontroll. Han är en av många tulltjänstemän som avskedades år 2017 när deras anställningsavtal inte förlängdes, dvs. de erbjöds ingen fortsatt anställning, efter att tullförvaltningens rättsliga status ändrades. De integrerades i den nationella skatteförvaltningens struktur under benämningen tull- och skatteförvaltningen. Enligt framställaren erbjöds han inget ytterligare arbete på grund av hans medlemskap i fackföreningen ”Celnicy PL” och hans aktiva deltagande i tulltjänstemännens protester mot förändringarna i anställningsförfarandena. Vidare ifrågasätter framställaren även att han sagts upp från sin tjänst vilket, på grund av hans särskilda rättsliga status, utestänger honom från rättsligt skydd, som han inte enbart anser strida mot polsk lagstiftning, utan även mot Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.