Framställning nr 0623/2019, ingiven av L.A., bulgarisk medborgare, för Association of Independent Fuel Traders and Carriers, om de bulgariska bestämmelserna om olja och petroleum och deras påstådda oförenlighet med EU-lagstiftningen  
Framställningsuppgifter  

0623/2019

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0623/2019, ingiven av L.A., bulgarisk medborgare, för Association of Independent Fuel Traders and Carriers, om de bulgariska bestämmelserna om olja och petroleum och deras påstådda oförenlighet med EU-lagstiftningen

Framställningsnummer: 0623/2019

Ämnesområden: Konkurrensfrågor,  Den inre marknaden

Land: Bulgarien

Framställaruppgifter  

Namn: E. P.

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren klagar på en bulgarisk lag om administrativ reglering av ekonomisk verksamhet med anknytning till olje- och petroleumprodukter. Framställaren hävdar att lagen strider mot näringsfriheten och skapar förutsättningar för brott mot reglerna om fri och rättvis konkurrens. Framställaren anser att ansvarsskyldigheten inte står i proportion till brotten och hävdar att lagen ger upphov till omotiverade finansiella och administrativa bördor för jordbrukarna samt infrastrukturrelaterade krav som i praktiken inte kan tillämpas på vissa aspekter av det bulgariska jordbruket.