Framställning nr 0632/2019, ingiven av P.D., polsk medborgare, om avslag på hans klagomål rörande kommissionens påstådda underlåtenhet att tillämpa EU:s vägtransportlagstiftning  
Framställningsuppgifter  

0632/2019

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0632/2019, ingiven av P.D., polsk medborgare, om avslag på hans klagomål rörande kommissionens påstådda underlåtenhet att tillämpa EU:s vägtransportlagstiftning

Framställningsnummer: 0632/2019

Ämnesområden: Institutionella frågor

Land: Europeiska unionen,  Polen

Framställaruppgifter  

Namn: E. P.

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren, som bedriver transportverksamhet i Polen, uppmärksammar den påstådda formella underlåtenheten från kommissionens enheters sida, när de enligt hans förmenande inte tog vederbörlig hänsyn till hans klagomål mot ett stort antal sektorsspecifika, administrativa och rättsliga organ i Polen, vilka han hävdar att har underlåtit att tillämpa EU:s vägtransportlagstiftning. Han anser att kommissionen inte har registrerat hans första klagomål och att den inte har undersökt den på ett korrekt sätt. Framställaren ifrågasätter god administrativ praxis inom kommissionens enheter och klagar även på de administrativa och rättsliga bristerna i Polen. Efter att de klagomål som framställaren anfört i Polen hade avvisats valde han rättsliga åtgärder på nationell nivå.