Framställning nr 0665/2019, ingiven av Gimosss Solin, kroatisk medborgare, för Građanska inicijativa za čisti okoliš MO Srednja Strana, Solin, om påstådda oriktigheter inom ett projekt som finansieras av EU:s sammanhållningsfond  
Framställningsuppgifter  

0665/2019

Sammanfattningens titel: Framställning nr 0665/2019, ingiven av Gimosss Solin, kroatisk medborgare, för Građanska inicijativa za čisti okoliš MO Srednja Strana, Solin, om påstådda oriktigheter inom ett projekt som finansieras av EU:s sammanhållningsfond

Framställningsnummer: 0665/2019

Ämnesområden: Miljöfrågor

Land: Kroatien

Föreningens namn: Građanska inicijativa za čisti okoliš MO Srednja Strana, Solin

Framställaruppgifter  

Namn: Gimosss Solin

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren uppger att miljö- och energieffektivitetsfonden i Kroatien tog emot ansökan avseende ett projekt angående staden Solin och godkände den, trots det faktum att projektet inte var förenligt med rekommendationerna om storleken på och värdet av projekt. Enligt framställarens uppfattning är förläggningen av återvinningsanläggningen i det inlämnade projektet olämplig: den är granne med två lekplatser och en idrottsförenings anläggning. Dessutom informerades medborgarna inte om valet av plats, och kunde inte delta i den offentliga debatten eftersom de lokala myndigheterna på ett godtyckligt sätt – och utan att samråda med experter – valde den förläggningen. Den framställning från medborgare som undertecknats av 498 personer – mer än 70 % av bostadsområdets vuxna invånare – som krävde att återvinningsanläggningen skulle förläggas till en annan, lämpligare plats (det finns fem, sex andra lämpliga platser i staden) förkastades.