Framställning nr 1068/2018, ingiven av Oliver Lücke, tysk medborgare, om Schweiz fullgörande av sina skyldigheter enligt avtalet om fri rörlighet för personer  
Framställningsuppgifter  

1068/2018

Sammanfattningens titel: Framställning nr 1068/2018, ingiven av Oliver Lücke, tysk medborgare, om Schweiz fullgörande av sina skyldigheter enligt avtalet om fri rörlighet för personer

Framställningsnummer: 1068/2018

Ämnesområden: Den inre marknaden – fri rörlighet för personer

Land: Schweiz,  Europeiska unionen

Framställaruppgifter  

Namn: Oliver Lücke

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren efterlyser politiska åtgärder av EU för att se till att Schweiz fullgör sina skyldigheter enligt avtalet mellan EU och Schweiz om fri rörlighet för personer, särskilt när det gäller förbudet mot diskriminering (artikel 2) och rätten till en effektiv mekanism för klagomål (artikel 11). Framställaren är praktiserande advokat i staden Bern och specialiserar sig på människorättslagstiftning. Han hävdar att vissa myndigheter i det schweiziska rättsväsendet har utövat otillbörliga ekonomiska påtryckningar på honom och även vidtagit andra åtgärder som framställaren beskriver som samfälld mobbning, bl.a. skriftliga meddelanden om att han ska upphöra med sin advokatverksamhet i Schweiz och återvända till Tyskland. Framställaren uppger att talan har väckts i saken vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Han hänvisar också till andra framställningar till Europaparlamentet om liknande frågor som rör diskriminering av EU-medborgare som arbetar eller bor i Schweiz.