Framställning nr 1094/2018, ingiven av M. K., polsk medborgare, om bankers påstådda diskriminering av kunder i Polen på grund av bosättningsort  
Framställningsuppgifter  

1094/2018

Sammanfattningens titel: Framställning nr 1094/2018, ingiven av M. K., polsk medborgare, om bankers påstådda diskriminering av kunder i Polen på grund av bosättningsort

Framställningsnummer: 1094/2018

Ämnesområden: Den inre marknaden – fri rörlighet för varor och tjänster

Land: Polen

Framställaruppgifter  

Namn: M. K.

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren framhåller polsk lagstiftnings påstått bristande förenlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU av den 23 juli 2014 om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner. Han uppmärksammar särskilt artikel 15 i direktivet, enligt vilken medlemsstaterna ska se till att konsumenter som är lagligen bosatta i EU inte diskrimineras av kreditinstitut på grund av nationalitet eller bosättningsort, och hänvisar till tillgänglig information om denna fråga som offentliggjorts av Europeiska kommissionen. Framställaren uppmärksammar sedan polsk lagstiftning, däribland lagen om betaltjänster av den 19 augusti 2011 (Polens officiella tidning 2011 nr 199, punkt 1175), där det anges att en tjänsteleverantör får vägra att sluta ett avtal om grundläggande betalkonto om konsumenten inte har lämnat en bostadsadress eller postadress inom Polens territorium. Detta innebär enligt framställaren att banker får vägra att öppna och handha ett grundläggande konto för en person som inte är bosatt i Polen. Det är diskriminerande mot konsumenter som bor i andra medlemsstater. Framställaren anser att det måste ställas krav på att den polska regeringen respekterar bestämmelserna i direktivet, så att bankerna i Polen inte kan vägra att öppna ett grundläggande konto för konsumenter som bor utomlands.