Framställning nr 1301/2019, ingiven av Bojko Nikiforov, bulgarisk medborgare, för Public Justice Council, om påstådd systematisk underlåtenhet att efterleva EU:s lagstiftning om skydd av människors hälsa mot kemiska föroreningar från industrin  
Framställningsuppgifter  

1301/2019

Sammanfattningens titel: Framställning nr 1301/2019, ingiven av Bojko Nikiforov, bulgarisk medborgare, för Public Justice Council, om påstådd systematisk underlåtenhet att efterleva EU:s lagstiftning om skydd av människors hälsa mot kemiska föroreningar från industrin

Framställningsnummer: 1301/2019

Ämnesområden: Miljö – föroreningar

Land: Bulgarien

Föreningens namn: Обществен съвет за правосъдие

Framställaruppgifter  

Namn: Бойко Никифоров

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren klagar för föreningen Public Justice Council över påstådd systematisk underlåtenhet att efterleva EU:s lagstiftning om skydd av människors hälsa mot kemiska föroreningar från industrin i staden Rousse (Bulgarien). Han hänvisar till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) och till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/1/EG om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar. Framställaren hävdar att ett företag i staden Rousse driver en produktionsanläggning på ett sätt som medför illaluktande utsläpp och som skadar befolkningen dygnet runt. Han hävdar också att de ansvariga myndigheterna i Bulgarien vägrar ålägga företaget att efterleva EU-lagstiftningen.Upplysningar– Framställning nr 1259/2019 rör samma ärende.