Hitta en framställning 

Framställningarna visas på portalen när de har antagits av framställningsutskottet. Mer information om behandlingen av framställningar hittar du under FAQ.

Valfritt EU-land
 

Sökresultat 7093 
resultat per sida 10 | 20 | 50 | 100  

Framställning nr 0849/2019, ingiven av D.M., bulgarisk medborgare, om problem med bulgarisk rätt och privata utmätningsmän  
Öppen för stöd 

Framställaren är medlem av ”Föreningen för offer för privata utmätningsmän och rättsväsendet – Solidaritet”, och påtalar i denna egenskap en påstådd vägran från domstolsväsendets sida att i Bulgarien förverkliga unionsrättens företräde. Hon hävdar att bulgarisk lag innehåller rättsföreskrifter som strider dels mot rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 ...

Framställning nr 0870/2019, ingiven av A.D., litauisk medborgare, om transport av levande djur under förhållanden där de djurskyddsnormer som fastställs i EUlagstiftningen inte respekteras  
Öppen för stöd 

Framställaren hänvisar till en rapport som sänts på TV, där de svåra förhållandena under transporten av unga kalvar från Litauen till Israel dokumenteras (bilder finns på: https://www.delfi.lt/letena/gyvunu-teises/siaubingi-vildai-siauliu-veterinarai-pasmerkegyvunus-letai-mirciai.d?id=82013099). Framställaren efterlyser förföljelse av alla personer som deltagit ...

Framställning nr 0866/2019, ingiven av Raffaello Piolanti, italiensk medborgare, om ett brott mot roamingbestämmelser i Förenade kungariket av italienska operatörer  
Avslutad 

Framställaren skriver för att klaga över att roamingbestämmelser om gränser för hur mycket data som är möjlig att använda till det nationella priset inte har tillämpats på rätt sätt i hans fall. Mer specifikt handlar det om att avtalet han hade ingått i Italien tillät honom dataanvändning på upp till 50 GB (utan extra kostnad), men att hans tillgodohavande ändå ...

Framställning nr 0867/2019, ingiven av R.P.C., spansk medborgare, om storskalig avverkning av träd i staden Vigo enligt en strategi för hållbar stadsutveckling  
Öppen för stöd 

Framställaren klagar över att man genom ett projekt som lanserats som en del av en ansökningsomgång för strategi för hållbar stadsutveckling, som samfinansieras inom ramen för det operativa Eruf-programmet för hållbar tillväxt 2014–2020, anordnar storskalig avverkning av stora träd som är äldre än 70 år (13 lindar och 41 kastanjeträd) och omlokalisering och efterföljande ...

Framställning nr 0770/2019, ingiven av I.F., rumänsk medborgare, om felaktig tillämpning i Rumänien av EU:s lagstiftning om offentlig upphandling  
Öppen för stöd 

Framställaren klagar över att direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling har införlivats på ett felaktigt sätt i den rumänska lagstiftningen och att de rumänska myndigheterna tolkar lagstiftningen på ett orimligt sätt. Enligt framställaren hindrar den nuvarande rättsliga ramen orättmätigt entreprenörer från att uppdatera avtal om offentlig upphandling så att ...

Framställning nr 0868/2019, ingiven av R.F.D., spansk medborgare, om monokulturer av skogsarter i Natura 2000-områden  
Öppen för stöd 

Framställaren anser att odling av vissa skogsarter som monokulturer är oförenlig med bevarande av livsmiljöer som skyddas av Natura 2000-nätverket. Hon anser att sådana trädodlingar skulle resultera i en allvarlig förlust av biologisk mångfald. Hon efterlyser att skogsgrödor ska undantas från skyddade naturreservat, såsom Natura 2000-områden, för att bevara den ...

Framställning nr 0845/2019, ingiven av Christoph Klein, tysk medborgare, om avskaffande eller ändring av protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier  
Avslutad 

Med sin framställning vill framställaren utverka avskaffande eller ändring av artikel 11 a i protokollet (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier (EUT C 326, 26.10.2012, s. 1). Framställaren upplevde sig ha berörts av hur en anställd vid en icke närmare avgiven EU-institution agerat och anförde klagomål till det behöriga allmänna åklagarämbetet ...

Framställning nr 0844/2019, ingiven av P.O.S., för naturvårdsföreningen Vida Silvestre, om förebyggande av bränder i Spanien  
Öppen för stöd 

Framställaren vill att det investeras i förebyggande av skogsbränder och förhindrande av att de sprider sig, och förklarar att bränderna har sin grund i skogarnas tillstånd, flykten från landsbygden och i att betesgång inte längre bedrivs. Skogsmarker i södra Europa är särskilt utsatta till följd av klimatförändringarna. Därför vill han att det tas fram en europeisk ...

Framställning nr 0837/2019, ingiven av Deepak Rajani, tysk medborgare, om standarddimensioner för handbagage som en del av flygpassagerares rättigheter inom EU  
Öppen för stöd 

Framställaren vill att EU:s lagstiftning om flygpassagerares rättigheter ska kompletteras med gemensamma regler om en enda standard för handbagagets dimensioner. Många flygbolag som är baserade i Europeiska unionen och flyger till destinationer inom Europa har olika regler, både för maximimängden handbagage och incheckat bagage. Varje flygbolag har egna regler ...

Framställning nr 0850/2019, ingiven av Miguel Angel Alvarez Cabrerizo, spansk medborgare, om enhetliga upplysningar om vilken kollektivtrafik som finns att tillgå överallt i EU  
Öppen för stöd 

Framställaren påtalar att unionsmedborgare inte kan få enhetliga upplysningar om vilken kollektivtrafik som finns att tillgå överallt i EU. De webbsidor och mobilappar som tillhandahålls antingen av transportföretag eller lokala myndigheter innehåller visserligen kartor över kollektivtrafiken och tidtabeller, men framställaren påpekar att dessa upplysningar är ...

Framställning nr 0834/2019, ingiven av M.B., brittisk medborgare, om att det måste förhindras att Storbritannien får ytterligare uppskov med sitt utträde ur EU  
Avslutad 

Framställaren hänvisar till den demokratiska omröstningen i juni 2016 och dess resultat om att Storbritannien ska utträda ur Europeiska unionen, samt till att Storbritannien den 29 mars 2017 i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget anmälde sitt utträde, och framhåller att ett uppskov med utträdet redan beviljats. Han uppmanar med kraft EU:s medlemsstater att ...

Framställning nr 0858/2019, ingiven av A.G., grekisk medborgare, om det påstådda brottet mot EU:s lagstiftning i den nationella lagstiftningen som behandlar efterdyningarna av destruktiva skogsbränder i Attika, Grekland  
Öppen för stöd 

Framställaren hänvisar till det brådskande beslut som utfärdades i juli 2019 av den grekiska staten för att ta itu med efterdyningarna av de destruktiva skogsbränderna i 2018 i Attika, Grekland. I detta beslut finns det en bestämmelse om att Greklands tekniska råd får avvika från de lagstadgade bestämmelserna i den befintliga lagstiftningen rörande förfarandet ...

Framställning nr 0875/2019, ingiven av Remo Pulcini, italiensk medborgare, om skyldigheter gällande territoriell kontinuitet för luft- och sjötransporter för medborgare och invånare på Sicilien  
Öppen för stöd 

Framställaren skriver för att protestera mot vad som förefaller vara ett brott, från den italienska statens sida, mot kravet på att säkerställa territoriell kontinuitet av transporttjänster för sicilianska medborgare och invånare. Han menar att offentliga och privata transportföretag som erbjuder luft- och sjöförbindelser mellan Sicilien och andra italienska ...

Framställning nr 0863/2019, ingiven av Lilyana Gyurova, bulgarisk medborgare, om de rättsliga myndigheternas påstådda vägran att tillämpa unionsrättens företräde i Bulgarien  
Öppen för stöd 

Framställaren, medlem av ”Föreningen för offer för privata utmätningsmän och rättsväsendet – Solidaritet”, klagar över att rättsväsendet vägrar att tillämpa unionsrättens företräde i Bulgarien. Hon hävdar att den bulgariska lagstiftningen innehåller rättsliga bestämmelser som strider mot rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal ...

Framställning nr 0826/2019, ingiven av Lucy Nabijou, brittisk medborgare, för Haringey Welcome Organisation, om skyddet av migranters och flyktingars grundläggande rättigheter efter brexit  
Öppen för stöd 

Framställaren uttrycker sin oro över vilka konsekvenser brexit kommer att få för migranter och flyktingar, som redan befinner sig i ett utsatt läge. Framställaren menar att den brittiska regeringens politik och åtgärder inför brexit inte skyddar migranters och flyktingars grundläggande rättigheter och bryter mot EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna. Framställaren ...

Framställning nr 0830/2019, ingiven av V. B., brittisk medborgare, om Storbritanniens tidiga frånvaro från sammanträden på EU-nivå  
Öppen för stöd 

Framställaren anser att den brittiske premiärministerns beslut att från och med den 1 september 2019 inte längre sända ut brittiska tjänstemän till möten på EU-nivå blir till skada för brittiska medborgares rättigheter. Framställaren menar att Storbritannien frånhänt sig sin rösträtt till ordförandeskapet för Europeiska unionens råd. Framställaren påpekar att ...

Framställning nr 0835/2019, ingiven av K.M., estnisk medborgare, om fri rörlighet efter brexit för barn med föräldrar som separerat  
Öppen för stöd 

Framställaren skulle vilja utverka säkerhet för att ensamstående föräldrar eller huvudsakliga vårdnadshavare till barn också efter brexit kan flytta från Storbritannien eller arbeta fritt i Europa, utan den andra förälderns samtycke och utan att genom domstolsföreläggande ha beviljats denna rätt. Framställaren påpekar att föräldrar som inte är huvudsakliga vårdnadshavare ...