Hitta en framställning 

Framställningarna laddas upp efter hand, efter det att framställningsutskottet antagit dem.

Valfritt EU-land
 

Sökresultat 6879 
resultat per sida 10 | 20 | 50 | 100  

Framställning nr 0566/2019, ingiven av G.Z., tysk medborgare, om telekommunikationslagen i Tyskland  
Öppen för stöd 

Framställningen syftar till att tvinga tjänsteleverantörer som erbjuder en tjänst på internet som helt eller delvis finansieras genom reklam att erbjuda tjänsten mot betalning, utan reklaminslag och utan spårare som lagrar uppgifter om användarens beteende. Tjänster som tillhandahålls via internet, men även av andra medier, finansieras i allt större utsträckning ...

Framställning nr 0564/2019, ingiven av J.K., tysk medborgare, om jordbruksmarks återförvildning  
Öppen för stöd 

Framställningen syftar till att göra det möjligt för ägare av jordbruksmark att låta omkring 5 procent av arealen återförvildas. Plantering av träd och häckar skulle ge skydd mot buller. Djur skulle kunna få skydd, och träd skulle producera syre. Markägarna bör kunna besluta vilka områden som de skulle låta återförvildas. Detta skulle göra det möjligt för dem ...

Framställning nr 0552/2019, ingiven av T.W., tysk medborgare, om införande av den rättsliga formen ”europeisk förening”  
Öppen för stöd 

Framställaren förespråkar införande av europeiska föreningar på EU-nivå. Hans resonemang går ut på att föreningar för närvarande måste vara etablerade i enlighet med den nationella lagstiftningen på den ort där de har sitt säte. Skillnaderna i reglerna är svåra att följa för medborgare i olika länder och utgör ett stort hinder för gränsöverskridande deltagande ...

Framställning nr 0550/2019, ingiven av S.H., tysk medborgare, om transport av levande djur inom EU och i tredjeländer  
Öppen för stöd 

Framställaren hänvisar till olika rapporter i tyska medier som visar de fruktansvärda förhållanden under vilka djur transporteras från EU-medlemsstater till tredjeländer, och under vilka de sedan slaktas. Han hävdar att transport av djur på detta sätt strider mot EU:s grundläggande etiska principer. Framställaren efterlyser ett omedelbart förbud mot transport ...

Framställning nr 0567/2019, ingiven av Christoph Klein, tysk medborgare, om kränkningar av rätten till ett effektivt rättsmedel vid medlemsstaters överträdelser av EU-lagstiftningen  
Öppen för stöd 

Framställaren hävdar att när medlemsstaterna överträder sekundärlagstiftning och processrätt som följer av bindande EU-lagstiftning har de personer som drabbas av dessa överträdelser för närvarande inte någon subjektiv rätt att väcka talan enligt fördragen. Denna brist hindrar dem i slutändan från att få tillgång till rättslig prövning, vilket strider mot artikel ...

Framställning nr 0568/2019, ingiven av C.N., rumänsk medborgare, om nekad ombordstigning på en flygning från Rumänien till Grekland  
Avslutad 

Framställaren klagar på ett lågkostnadsflygbolags beslut att neka honom och hans hustru ombordstigning på grund av att deras resehandlingar var ofullständiga. Framställarens hustru är en tredjelandsmedborgare med giltigt uppehållstillstånd i Rumänien, men trots att hon var på resa tillsammans med sin make ska flygbolaget ha nekat henna ombordstigning på grund ...

Framställning nr 0554/2019, ingiven av Krzysztof Grabowski, polsk medborgare, om vindkraftparker och deras inverkan på klimatförändringarna  
Öppen för stöd 

Framställaren begär en studie om vindkraftsparkers inverkan på klimatförändringarna i Europa. Han är av uppfattningen att hundratusentals vindturbiner har byggts längs EU:s kuster för att producera el och omvandla vindens kinetiska energi till el, vilket leder till elproduktion på bekostnad av att flödet av gaser nära jordens yta hejdas. Enligt framställaren ...

Framställning nr 0573/2019, ingiven av B.-P. L., tysk medborgare, om frånvaron av en yrkesmässig doktorstitel i Tyskland samt snedvridningen av konkurrensen för tyska läkare därav  
Öppen för stöd 

Framställaren hävdar att den praxis i Tyskland som innebär att det inte finns någon yrkesmässig doktorstitel för läkare ger upphov till en uppenbar snedvridning av konkurrensen för tyska läkare jämfört med kollegor från Österrike som tjänstgör i Tyskland. De olika medicinska kurserna i EU:s medlemsstater är likvärdiga. Den österrikiska examen respektive landets ...

Framställning nr 0572/2019, ingiven av Per Thomas Nillson, dansk medborgare, om bristande efterlevnad av lagen om tomgångskörning i Köpenhamns kommun  
Öppen för stöd 

Framställaren uppmärksammar det faktum att den lag som infördes 1990 (förordningen om tomgångsläge) i Köpenhamns kommun med ett förbud mot tomgångskörning under mer än en minut inte verkar upprätthållas av Köpenhamnspolisen. Köpenhamnspolisen kan eller vill enligt honom inte ålägga böter för överträdelser av en sådan lag, eftersom man anser att det rör sig om ...

Framställning nr 0574/2019, ingiven av J.P.B.S., spansk medborgare, för ”Plataforma Logroñesa para la Defensa del Sistema Público de Pensiones” (Logroñoplattformen för upprätthållande av det allmänna pensionssystemet), till förmån för att avskaffa paneuropeiska privata pensionsprodukter (PEPP-produkter)  
Öppen för stöd 

Framställaren uppmanar EU att överväga att avskaffa paneuropeiska privata pensionsprodukter (PEPP-produkter), eftersom han anser att de kommer att leda till en privatisering av pensionerna. Han anser att detta kommer att ge upphov till en situation där pensioner säljs av mäklare, till nackdel för de mest missgynnade samhällsgrupperna. Han kritiserar Europaparlamentets ...

Framställning nr 0556/2019, ingiven av C.M.M., spansk medborgare, om telefonoperatörers otillbörliga affärsmetoder  
Öppen för stöd 

Framställaren hävdar att Spaniens största telefonoperatörer (Orange, Movisar och Vodafone) agerar som ett oligopol när det gäller att höja tarifferna under förevändning av en förbättrad tjänst – något som varken efterlysts eller krävts av konsumenten – i strid med tidigare undertecknade avtal. Det enda sättet för kunderna att dra sig ur sådana arrangemang är ...

Framställning nr 0558/2019, ingiven av M.B., tysk medborgare, om nackdelarna med den europeiska valutan som enda valuta i medlemsstaterna  
Avslutad 

Framställaren anser att euron skulle kunna avskaffas som betalningsmedel. Framställaren föreslår att varje medlemsstat bör få använda sin nationella valuta och att euron eventuellt skulle kunna erkännas som ett alternativt betalningsmedel. Framställaren konstaterar att målet med euron var att åstadkomma ett enhetligt betalningsområde. Framställaren hävdar att ...

Framställning nr 0537/2019, ingiven av M.B., tysk medborgare, om flygpassagerares rättigheter  
Öppen för stöd 

Framställaren anser att de nuvarande rättigheterna för flygpassagerare är otillfredsställande när det gäller beräkningen av ersättning för förseningar, då de beräknas utifrån den slutliga ankomsttiden. Framställaren ger ett exempel om en försening av avgångstiden med tre timmar, som kompenseras av flygbolaget genom förkortning av flygtiden, för att undgå betalning ...