Search menu
 
 
 

Framställningarna laddas upp efter hand, efter det att framställningsutskottet antagit dem.

 
 
Sökresultat 686
resultat per sida 10 | 20 | 50 | 100
 
Framställning nr 1095/2018, ingiven av Mario Ginés Pérez Cervera, spansk medborgare, för ”Los Alcázares PSOE”, om missbruk av finansiering via integrerad territoriell investering för Mar Menor i Murcia
Framställaren anger att finansiering som godkändes 2014 för förnyelse av Mar Menor inte har använts på korrekt sätt, med tanke på att den infrastruktur som anlagts, bland annat översvämningstanken i Los Alcázares som invigdes 2016 och kostade en miljon euro, inte fungerar korrekt på grund av konstruktionsfel och bristfälliga pumpar. Med andra ord har den EU-finansiering ...
0 Personer som gett stöd - Status:  Öppen för stöd
 
Framställning nr 1094/2018, ingiven av M. K., polsk medborgare, om bankers påstådda diskriminering av kunder i Polen på grund av bosättningsort
Framställaren framhåller polsk lagstiftnings påstått bristande förenlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU av den 23 juli 2014 om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner. Han uppmärksammar särskilt artikel 15 i direktivet, enligt vilken medlemsstaterna ska ...
0 Personer som gett stöd - Status:  Öppen för stöd
 
Framställning nr 1093/2018, ingiven av M. L., tysk medborgare, om ändring av tillämpningsområdet för direktiv 96/71/EG för att omfatta digitala arbetsplatser
Framställaren efterlyser en ändring av direktiv 96/71/EG för att reglera arbetsvillkoren för utländska arbetstagare som är verksamma inom tillhandahållandet av it-relaterade tjänster på EU:s territorium. Framställaren är bekymrad över att direktivet, om det inte utvidgas till att omfatta konceptet digitala arbetsplatser, inte kommer att kunna skydda EU:s arbetstagare ...
0 Personer som gett stöd - Status:  Öppen för stöd
 
Framställning nr 1082/2018, ingiven av A. F., italiensk medborgare, om förbättring av sjötransporten från ön Elba till Piombino
Framställaren klagar över den offentliga sjötransporttjänsten mellan ön Elba och Piombino, som regionen Toscana nyligen tilldelade det privata företaget Moby Lines SpA. Det är den enda transportaktören under vintermånaderna (november–mars) och har således monopol på sträckan. Framställaren klagar över de ofta förekommande avbrotten och inställda turerna på grund ...
0 Personer som gett stöd - Status:  Öppen för stöd
 
Framställning nr 1088/2018, ingiven Y. M., algerisk medborgare, om bestridande av ett beslut som fattats av de tyska myndigheterna om ett uppehållstillstånds giltighet
Framställaren är algerisk medborgare och gift med en tysk medborgare. Han klagar över att de tyska myndigheterna beslagtog hans franska visum, som han använde för att resa in i Schengenområdet. Framställaren förklarar vidare att de tyska myndigheterna anser att det franska visumet inte utgör ett giltigt uppehållstillstånd och att framställaren i stället bör inneha ...
0 Personer som gett stöd - Status:  Avslutad
 
Framställning nr 1087/2018, ingiven av M.K., tysk medborgare, om förbud mot försäljning av bekämpningsmedlet klorpyrifos i EU
Framställaren efterlyser ett fullständigt förbud i hela EU mot försäljning av bekämpningsmedlet med det kemiska namnet klorpyrifos, i alla dess former och med alla varumärkesnamn. Framställaren anger att bekämpningsmedlet har förbjudits i Tyskland på grund av de betydande skadliga effekterna på människors hälsa och miljön. Framställaren hänvisar i synnerhet till ...
1 Personer som gett stöd - Status:  Öppen för stöd
 
Framställning nr 1091/2018, ingiven av Galina Tosheva, bulgarisk medborgare, och undertecknad av ytterligare 595 personer, om en begäran om att avveckla biomassaanläggningen i Trud, Bulgarien
Framställaren klagar över uppförandet av en biomassanläggning i närheten av ett bostadsområde vid Trud, Bulgarien. Det har hävdats att uppförandet av anläggningen inte överensstämmer med EU:s lagstiftning om hälsa och miljöskydd och orsakar buller, luftföroreningar och potentiella hälsorisker.
0 Personer som gett stöd - Status:  Öppen för stöd
 
Framställning nr 1099/2018, ingiven av Józef Drzazgowski, polsk medborgare, och undertecknad av ytterligare 531 personer, om den ekologiska katastrof som orsakats av kolbrytning i dagbrott i östra Wielkopolska
Framställaren representerar boende i kommuner som gränsar till Wielkopolska och Kujawy, som i mer än tio år har varnat för det miljöhot som lignitbrytningen i regionen utgör. Ett klagomål om en felaktigt utförd miljökonsekvensbedömning lämnades till kommissionen 2008. Den polska regeringen har inte vidtagit några åtgärder efter uppmaningar om att iaktta miljölagstiftningen, ...
2 Personer som gett stöd - Status:  Öppen för stöd
 
Framställning nr 1074/2018, ingiven av Alberto Cirio, italiensk medborgare, och undertecknad av ytterligare två personer, om erkännande av kvalifikationer för professorer mellan Rumänien och Italien
Framställarna klagar över att det italienska ministeriet för utbildning, universitet och forskning hindrar erkännandet av kvalifikationer som italienska medborgare har förvärvat i Rumänien, i strid med EU:s lagstiftning om arbetstagares fria rörlighet. De hävdar att ministeriet grundlöst har ställt in erkännandet av kvalifikationer för professorer som italienska ...
0 Personer som gett stöd - Status:  Öppen för stöd
 
Framställning nr 1079/2018, ingiven av Antonio Guillamón Insa, spansk medborgare, för den socialistiska parlamentariska gruppen i den regionala församlingen i Murcia (Spanien), om föroreningarna i Sierra Minera de Cartagena-La Unión (Murcia)
Framställaren anger att industriell verksamhet, särskilt gruvdrift, med tiden har inverkat kraftigt på människors hälsa, liksom på landskapet och miljön, i Sierra de Cartagena-La Unión. Han hävdar att inga åtgärder har vidtagits för att förhindra eller minska tungmetallföroreningarna i Mar Menor, som orsakas av dagvatten från gruvdrift, eller för att sanera området ...
0 Personer som gett stöd - Status:  Öppen för stöd
 
Framställning nr 1068/2018, ingiven av Oliver Lücke, tysk medborgare, om Schweiz fullgörande av sina skyldigheter enligt avtalet om fri rörlighet för personer
Framställaren efterlyser politiska åtgärder av EU för att se till att Schweiz fullgör sina skyldigheter enligt avtalet mellan EU och Schweiz om fri rörlighet för personer, särskilt när det gäller förbudet mot diskriminering (artikel 2) och rätten till en effektiv mekanism för klagomål (artikel 11). Framställaren är praktiserande advokat i staden Bern och specialiserar ...
0 Personer som gett stöd - Status:  Öppen för stöd
 
Framställning nr 1083/2018, ingiven av Aurelio Rosini, italiensk medborgare, om olika avgifter som tas ut för bilförsäkringar i olika delar av Italien
Framställaren klagar över kostnaden för bilförsäkringar i Neapel. Enligt framställaren är premierna oproportionerligt dyra jämfört med andra städer, särskilt i norr. Framställaren föreslår en ny metod för att beräkna premierna, eftersom han anser att den nuvarande utgör en orättvis ekonomisk börda för försäkringstagarna.
0 Personer som gett stöd - Status:  Avslutad
 
Framställning nr 1081/2018, ingiven av Marco Bava, italiensk medborgare, om krav på företagsregistrering i Italien
Framställaren efterlyser antagandet av lagstiftning om obligatorisk registrering av kommanditbolag i Italien, och hävdar att detta skulle säkerställa mer insyn och lämpligt skydd för tredje parter.
0 Personer som gett stöd - Status:  Avslutad
 
Framställning nr 1078/2018, ingiven av Velichka Velichkova, bulgarisk medborgare, och undertecknad av ytterligare 182 personer, om en överträdelse av miljölagstiftning vid en biogasanläggning i byn Tsarevets, kommunen Mezdra, Bulgarien
Framställaren klagar över att biogasanläggningen i byn Tsarevets, som behandlar omkring 164 ton avfall dagligen, inte uppfyller EU:s lagstiftning. Det påstås att miljöskyddskraven inte har uppfyllts under planering och byggnation av anläggningen och att en konsekvensbedömning med inriktning på folkhälsa avsiktligen har undvikts.
1 Personer som gett stöd - Status:  Öppen för stöd
 
Framställning nr 1100/2018, ingiven av P. M. G., spansk medborgare, för plattformen för offren för iDental i Las Palmas och Valencia, om företaget iDentals kränkning av deras grundläggande rättigheter
Framställaren anger att tusentals människor har lurats av företaget iDental och att de som en följd har drabbats av hälsoproblem. Detta har lett till att många krav och klagomål mot företaget har lämnats in hos konsumentföreningar och hälsomyndigheter i hela Spanien. Framställaren anser även att de myndigheter som bär ansvaret för att skydda allmänheten i Spanien ...
2 Personer som gett stöd - Status:  Öppen för stöd
 
Framställning nr 1080/2018, ingiven av A. M., italiensk medborgare, om en påstådd kränkning av grundläggande rättigheter på grund av en siciliansk regional lag
Framställaren anser att lag nr 18 av den 12 oktober 2018 bör upphävas. Den antogs av de sicilianska regionala myndigheterna och kallas ”obligatorisk deklaration av medlemskap i frimurarloger och liknande för ledamöter i Siciliens regionala församling och regionråd samt för lokala handläggare”. Enligt framställaren måste även chefer för vissa departement vid den ...
Status:  Inte öppen för stöd
 
Framställning nr 1092/2018, ingiven av M. B., tysk medborgare, om diskriminering i arbetslivet av personer med funktionsnedsättning i Tyskland
Framställaren anser att skydd mot uppsägning för personer med funktionsnedsättning bör införas så snart de börjar arbeta eller efter tre månader. Provanställningsperioden bör likaså enbart vara tre månader lång. Dessutom bör alla företag, oberoende av antalet anställda, ha representation för personer med grav funktionsnedsättning.
0 Personer som gett stöd - Status:  Öppen för stöd
 
Framställning nr 1077/2018, ingiven av Rafael Manuel Gorgues, spansk medborgare, om förebyggande av spelmissbruk
Framställaren anger att spelande har blivit ett stort problem bland unga i Spanien. Den spanska regeringen har nu för avsikt att anta ett kungligt dekret för att skydda ungdomar genom preventionskampanjer, informationskampanjer och kampanjer för att öka medvetenheten om onlinespel och andra former av spel. Framställaren anser att spelande bör omfattas av samma ...
0 Personer som gett stöd - Status:  Avslutad
 
Framställning nr 1076/2018, ingiven av L. M. G., spansk medborgare, om osäkerhet om rättsläget för EU-medborgare när det gäller fartyg med belgisk flagg
Framställaren anger att minst 50 procent av ägarna till ett fartyg med belgisk flagg, oavsett om det rör sig om fysiska eller juridiska personer, måste vara bosatta i Belgien efter det att lagen om fritidsbåtar trädde i kraft den 1 juli 2018. Han hävdar att de nya bestämmelserna skapar betydande osäkerhet om rättsläget för alla EU-medborgare som, i enlighet med ...
13 Personer som gett stöd - Status:  Öppen för stöd
 
Framställning nr 1064/2018, ingiven av U.P., tysk medborgare, och undertecknad av ytterligare tre personer, om transport och slakt av djur från EU i tredjeländer
I framställningen fördöms den nuvarande transporten av levande djur till tredjeländer samt tredjeländernas slaktmetoder. Framställaren hänvisar till dokumentären 37 Grad – Geheimsache Tiertransporte på kanalen ZDF. Framställningens undertecknare ogillar att inga större åtgärder har vidtagits för att säkerställa en lämplig behandling av djuren i enlighet med EU:s ...
1 Personer som gett stöd - Status:  Öppen för stöd
 
 
Nästa sida
 
Tools
Share
  • URL