Search menu
 
 
 

Framställningarna laddas upp efter hand, efter det att framställningsutskottet antagit dem.

 
 
Sökresultat 498
resultat per sida 10 | 20 | 50 | 100
 
Framställning nr 0845/2018, ingiven av M.M.F., tysk medborgare, om förbättrade rättigheter för flygpassagerare
Framställaren uppmanar EU att förbättra nuvarande lagstiftning om flygpassagerares rättigheter i tre avseenden: flygbolags insolvens, ”force majeure”-undantaget och inställda flyg. När det gäller insolvens efterlyser framställaren införandet av obligatorisk försäkring för flygbolag, för att täcka ersättning för oanvända flygbiljetter om flygbolaget går i konkurs ...
4 Personer som gett stöd - Status:  Öppen för stöd
 
Framställning nr 0844/2018, ingiven av J.S., brittisk medborgare, för ”PIP Action Campaign”, om PIP-bröstimplantat
Framställningen handlar om en folkhälsoskandal 2010 som det franska medicinteknikföretag PIP var inblandat i. Företaget hade sedan 2001 olagligen tillverkat och sålt bröstimplantat som var gjorda av industrisilikon och inte medicinsk silikon. Framställaren hävdar att över 100 000 kvinnor i EU, och över 500 000 kvinnor runtom i världen, tros ha utsatts för dessa ...
3 Personer som gett stöd - Status:  Öppen för stöd
 
Framställning nr 0835/2018, ingiven av G.L., belgisk medborgare, för föreningen ”Association Belge contre la double heure d’été”, om avskaffande av sommartid
Framställaren klagar över bestämmelserna om sommartid. Han anser att sommartid har en negativ effekt på sömnmönster och leder till ökad trötthet. Framställaren hävdar även att de nuvarande bestämmelserna om sommartid inte uppnår sitt syfte, eftersom de inte leder till minskad energikonsumtion.
1 Personer som gett stöd - Status:  Öppen för stöd
 
Framställning nr 0842/2018, ingiven av Carmelo Potenza, italiensk medborgare, om italiensk lagstiftning om utmätning
Framställaren klagar över en påstådd överträdelse av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna från Italiens sida. Framställaren hänvisar till Italiens lagstiftning om skuldindrivning, utmätning av egendom och respekt för privatlivet. De metoder som används enligt italiensk lagstiftning för att sälja utmätt egendom undergräver, enligt framställaren, ...
1 Personer som gett stöd - Status:  Öppen för stöd
 
Framställning nr 0838/2018, ingiven av Klaus Samer, tysk medborgare, om att utrusta elfordon för att de ska kunna få ström från elnätet
Framställaren anser att elfordon som används som lagringsstationer för europeiska elnät är en viktig faktor för att säkerställa nätstabilitet i framtiden. Elfordonstillverkare bör vara skyldiga att utrusta nya fordon så att de kan få ström till batterierna från elnätet. Användningen av mobila batterier som lagringsstationer skulle kunna vara en viktig faktor ...
2 Personer som gett stöd - Status:  Öppen för stöd
 
Framställning nr 0832/2018, ingiven av T.W., fransk medborgare, om behovet av att öka jordlagret vid kärnkraftverket i Bugey
Framställaren hävdar att jordlagret vid kärnkraftverket i Bugey måste ökas på grund av dammarna Allement, Voughams och Génissiat, eftersom strålning kan utsätta människor och egendom för fara.
0 Personer som gett stöd - Status:  Avslutad
 
Framställning nr 0837/2018, ingiven av Markus Baumgarth, tysk medborgare, om flygplans luftföroreningar
Framställaren, som bor nära en stor flygplats, skulle vilja att utsläpp från luftfarten hanteras på samma sätt som dieselutsläpp från fordon. Han efterlyser EU-omfattande gränsvärden för utsläpp från luftfarten, i syfte att skydda hälsan för människor som bor nära flygplatser.
1 Personer som gett stöd - Status:  Öppen för stöd
 
Framställning nr 0830/2018, ingiven av Andrea Hegenbart, tysk medborgare, om antagande av striktare EU-lagstiftning för att bekämpa klimatförändringar och fler tillsynsåtgärder mot medlemsstater där efterlevnaden brister
Framställaren motsätter sig unionens och medlemsstaternas inställning till kampen mot klimatförändringarna, som hon anser är alltför släpphänt. Hon anser att det befintliga regelverket och den befintliga lagstiftningen inte är tillräckligt kraftfulla, vilket inte återspeglar problemets akuta karaktär, och att nya åtgärder därför måste antas. Framställaren fördömer ...
6 Personer som gett stöd - Status:  Öppen för stöd
 
Framställning nr 0836/2018, ingiven av B.W., nederländsk medborgare, om artikel 13 och uppladdningsfilter i upphovsrättsdirektivet
Framställaren varnar för att artikel 13 i förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden (COM (2016)0593) kan leda till avsevärt mindre frihet på internet och för enskilda användare. Det kommer även att leda till betydande bördor för små företag.
Status:  Avslutad
 
Framställning nr 0843/2018, ingiven av I.D.V., rumänsk medborgare, om utfärdande av pass till en minderårig
Framställaren klagar över att det krävs samtycke från den andra föräldern för att ett pass ska kunna utfärdas till en minderårig, och att ärendet i händelse av en konflikt mellan parterna måste tas vidare till domstol för ett avgörande.
0 Personer som gett stöd - Status:  Avslutad
 
Framställning nr 0834/2018, ingiven av Sarah Fenwick, cypriotisk medborgare, om Cyperns elmyndighets orättvist höga priser och överdebitering
Framställaren klagar över de höga elpriser som tas ut av Cyperns elmyndighet. Hon hävdar att avgifterna är för många och innebär en orättvis börda för hushåll och företag. Hon hävdar att elmyndigheten drar in nästan en miljard euro per år, på bekostnad av konsumenter och skattebetalare, trots att det ska vara en leverantör av offentliga tjänster.
0 Personer som gett stöd - Status:  Öppen för stöd
 
Framställning nr 0823/2018, ingiven av A.S., polsk medborgare, om den påstådda överträdelsen av EU:s miljölagstiftning vid konstruktionen av en motorväg i ett Natura 2000-område
Framställaren och andra invånare i en kommun i Bobrza-floddalen informerar om en eventuell överträdelse av bestämmelserna för godkännandeförfaranden vid konstruktionen av motorvägen S-74 som går genom ett Natura 2000-område. Miljötillståndet för projektet togs fram på grundval av en miljökonsekvensbedömning som innehöll sex olika vägdragningsalternativ. Slutligen, ...
0 Personer som gett stöd - Status:  Öppen för stöd
 
Framställning nr 0839/2018, ingiven av Harald Hochmann, österrikisk medborgare, om rättegångsregler för Europeiska unionens domstol
Framställaren anser att överensstämmelsen brister mellan artikel 181 i rättegångsreglerna för Europeiska unionens domstol och artikel 59 i domstolens stadga. Framställaren anser att denna bristande överensstämmelse utgör en förfarandemässig brist som har en negativ inverkan på parternas rättigheter att till fullo framföra sina synpunkter i ett mål.
0 Personer som gett stöd - Status:  Avslutad
 
Framställning nr 0810/2018, ingiven av P.A.V., bulgarisk medborgare, om lagligheten i artikel 417 i Bulgariens civilprocesslag och påstådda brott mot konsumenträttigheter vid betalningsförfaranden i Bulgarien
Framställaren kräver en undersökning av en utmätningsmans agerande enligt artikel 417 i Bulgariens civilprocesslag, vilket han bedömer är olagligt, samt att disciplinära förfaranden ska vidtas och ett straffrättsligt ansvar för utmätningsmannen ska fastställas. Europaparlamentet har mottagit flera klagomål i detta ämne från andra bulgariska medborgare som hävdar ...
1 Personer som gett stöd - Status:  Öppen för stöd
 
Framställning nr 0808/2018, ingiven av M.B., tysk medborgare, för ”Selbsthilfegruppe Lichtgesundheit”, avseende hälsoeffekterna vid LED-belysning
Framställaren beskriver sitt negativa medicinska tillstånd som uppstått vid exponering av artificiellt ljus, i synnerhet LED-belysning, vilket verkar ha orsakats av flimret från sådan belysning. Framställaren uppmanar Europaparlamentet att vidta åtgärder för att förhindra användningen av LED-belysning på offentliga platser och i offentliga tjänster, inklusive ...
0 Personer som gett stöd - Status:  Öppen för stöd
 
Framställning nr 0807/2018, ingiven av H.R.G., tysk medborgare, om orsaker till och förhindrande av skogsbränder inom EU
Framställaren efterlyser upprättande av fler förebyggande åtgärder mot skogsbränder i Grekland, Italien och Spanien. Han är av uppfattningen att många av dessa bränder orsakas av mordbrännare och att dessa mordbrännare kan vara tyska medborgare. Han anser att bränderna startas i dessa länder för att tyska semesterfirare ska stanna hemma och för att förhindra ...
0 Personer som gett stöd - Status:  Avslutad
 
Framställning nr 0806/2018, ingiven av D, W. och R, W., tyska medborgare, för Thueringer Bahn Initiative avseende enhetliga kontroller på samtliga europeiska flygplatser
Framställaren kommer med flera rekommendationer för en Europaomfattande lag om enhetliga kontroller vid alla europeiska flygplatser. Exempelvis skulle alla personer kontrolleras när de går in i flygplatsbyggnaden eller terminalen och de skulle själva ha möjlighet att se röntgenbilderna av sitt bagage, i stället för att dessa bara ska ses av säkerhetspersonalen ...
0 Personer som gett stöd - Status:  Avslutad
 
Framställning nr 0805/2018, ingiven av D.D., tysk medborgare om frivilliga inbetalningar till den spanska pensionsfonden
Framställaren, som har bott i Spanien i nästan 20 år, klagar över ojämlik behandling avseende frivilliga inbetalningar till pensionssystemet. Hon påstår att det inte är möjligt att göra frivilliga inbetalningar i Spanien, till skillnad från i Tyskland. I stället hävdar framställaren att hon måste registrera sig som egenföretagare och dessutom betala till den ...
1 Personer som gett stöd - Status:  Öppen för stöd
 
Framställning nr 0829/2018, ingiven av Julio Bienvenido Cárdenas Císcar, spansk medborgare, om de spanska offentliga myndigheternas påstått olagliga rekrytering av tillfälligt anställda tjänstemän
Framställaren klagar över att han, jämte många andra tillfälligt anställda tjänstemän vid olika spanska offentliga förvaltningar, har utsatts för sådan diskriminering i arbetslivet som är förbjuden enligt rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP. Framställaren pekar ut den stabilitetspakt ...
0 Personer som gett stöd - Status:  Öppen för stöd
 
Framställning nr 0825/2018, ingiven av Emma Groman, fransk medborgare, angående obligatorisk konfrontation vid rättegångar som avser våldtäkt och sexuella övergrepp i Frankrike
Framställaren anser att Frankrike inte följer artikel 19 för Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/29/EU av den 25 oktober 2012 om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem samt om ersättande av rådets rambeslut 2001/220/RIF, avseende rätten att undvika kontakt mellan brottsoffer och förövare vid straffrättsliga ...
1 Personer som gett stöd - Status:  Öppen för stöd
 
 
Nästa sida
 
Tools
Share
  • URL